Főoldal / TANSZÉKÜNKRŐL / Szakcsoportok

Szakcsoportok

Tanszékünkön az oktatási-kutatási tevékenység négy szakcsoportba (Marketing, Menedzsment, Minőségmenedzsment és Üzleti Statisztika, Termelésmenedzsment) szerveződve zajlik.

Marketing szakcsoport

A marketing szakcsoport oktatási tevékenységének fő területei: marketing-alapismeretek, nemzetközi marketing, szolgáltatásmarketing, vásárlói magatartás, termék- és márkamenedzsment, marketingkutatás, marketingkommunikáció, értékesítésmenedzsment, illetve kapcsolati marketing.

A szakcsoport oktatóinak tudományos kutatómunkája a BME jellegéhez igazodóan jórészt ipari vonatkozású, és a marketingkutatás korszerű, új irányainak megfelelő tématerületeket ölel fel. Ezek közül kiemelhetők a következők:

  • innovációmarketing, újtermék-marketing, illetve ennek olyan releváns, kapcsolódó területe, mint a K+F és a marketing szervezeti integrációja,
  • az egyetem-ipar kapcsolata, az egyetemi K+F marketingje,
  • üzleti hálózatok, hálózati együttműködések, és ezek kapcsolódó kutatási területeként az innovációs klaszterek által létrejött együttműködések vizsgálata.

A fő kutatási irányokhoz kutatócsoporti műhelymunkák is kapcsolódtak, illetve kapcsolódnak egyrészt a BME-n belül (pl. Heller Farkas Innovációs Kutatócsoport), másrészt társintézményekkel (egyetemekkel, kutatóintézetekkel) való együttműködések keretében (Versenyben a világgal kutatási program Corvinus, GKI kutatások, MTA Kutatásszervezési Intézet, Clymbol kutatás, Corvinus, BCE Marketing és Média Intézet, Miskolci Egyetem Marketing Intézet).

A szakcsoport vezetője:
Kovács István

A szakcsoport tagjai:
Dr. Bernschütz Mária
Dr. Bíró-Szigeti Szilvia
Danó Györgyi
Iványi Tamás
Dr. Petruska Ildikó
Dr. Szalkai Zsuzsanna
Dr. Veres István


Menedzsment szakcsoport

A menedzsment szakcsoport létszámát és oktatási terhelését tekintve is meghatározó szerepet tölt be a Tanszék életében. Oktatási és kutatási témái elsősorban a menedzsment puha területeit foglalják magukba. A szakcsoport elsődleges fókuszát a szervezeti sikeresség és a szervezetekben tevékenykedő emberek adják, így a szakcsoport tagjai olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint például:

  • Hogyan viselkednek a munkahelyen az egyének és csoportok, vezetőként miként befolyásolható a viselkedésük?
  • Milyen stratégiai megfontolások szükségesek egy szervezet sikeres működtetéséhez?
  • Milyen technológiamenedzsment, emberierőforrás-menedzsment és információmenedzsment módszerekkel, valamint eszközökkel növelhető az egyéni, illetve szervezeti eredményesség?
  • Hogyan érdemes különböző változásokat végigvinni a szervezetekben?
  • Miként lehet a folyamatosan változó világ tudásgazdaságában a humán erőforrásokból a legkiválóbb teljesítményt kihozni?
  • Az üzleti vállalkozásokhoz képest milyen specialitásokkal rendelkeznek a nonprofit szféra szervezetei?

A szakcsoport részt vesz a Kar valamennyi nappali alapszintű képzésében, egyes műszaki karok mesterképzésében, a GTK nappali és részidős mesterszintű közgazdász- és műszaki menedzser képzésében, valamint doktori képzésében is, az alábbi tárgyak oktatásával: Emberi erőforrás menedzsment, Hatékony vezetés, Információmenedzsment, Menedzsment alapjai, Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Non-profit szervezetek menedzsmentje, Stratégiai menedzsment, Szervezeti viselkedés, Technológiamenedzsment, Üzleti környezet, Vállalatgazdaságtan II., Vállalati kommunikáció, Változásmenedzsment. Ezen túl általános és néhány speciális menedzsmenttémával angol nyelvű alap- és mesterszintű mérnökképzésekben is megjelennek.

Az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódóan a szakcsoport hazai és nemzetközi kutatásokban is részt vesz számos témakörben. Így többek között foglalkozik a humán tőke értékelésével és fejlesztésével, a változtatások fogadtatásának többdimenziós modellezésével, technológiai úttérképezéssel, a frissdiplomások elhelyezkedési esélyeivel, a speciális szükségletű (fogyatékkal élő és tartósan egészségkárosodott) hallgatók támogatási és szabályozási kérdéseivel, a tehetségmenedzsment-rendszerek üzleti szférában történő működtetési sajátosságaival, a reputációmenedzsment kérdéseivel, valamint a Big Data elemzési módszerek felhasználásával alternatív döntés-előkészítő számításokban.

A szakcsoport vezetője:
Dr. Szabó Tibor

A szakcsoport tagjai:
Dr. Danyi Pál
Dr. Pataki Béla


Minőségmenedzsment és üzleti statisztika szakcsoport

A Minőségmenedzsment és Üzleti Statisztika Szakcsoport mind oktatási, mind pedig kutatási tevékenységében a termékek, szolgáltatások, az azokat előállító üzleti folyamatok, valamint a termelő és szolgáltató rendszerek minőségének és megbízhatóságának kérdéseivel foglalkozik. Mind oktatási, mind pedig kutatási tevékenységében a menedzsment vonatkozások mellett kiemelt hangsúllyal szerepelnek a szakterület módszertani kérdései, azok kifejezetten kvantitatív jellegű megközelítései és a gyakorlati alkalmazás lehetőségei.

A szakcsoport oktatási tevékenységének fő területei: minőségmenedzsment alapok, Total Quality Management (TQM) filozófia és alapelvei, statisztikai folyamatszabályozás, minőségmenedzsment módszerek, önértékelési modellek és módszerek, megbízhatóságelmélet és -menedzsment, Total Productive Maintenance (TPM), üzleti folyamatok menedzsmentje, megbízhatósága és modellezése, kvantitatív módszerek, gazdaságstatisztika, lágy számítási módszerek alkalmazása a menedzsmentben. Ezek az oktatási témakörök részben önálló tantárgyak, részben pedig egyes átfogó ismereteket adó tantárgyak blokkjainak keretében megjelennek a műszaki menedzser, a gazdálkodási és a mérnöki alapképzésekben, valamint a műszaki menedzser, a vezetés és szervezés, a pénzügyek, a marketing, az MBA mesterképzési programokban és az ezekre épülő PhD- programokban is. A szakcsoport a fenti oktatási területek közül a minőségmenedzsment alapokat mind önálló tantárgy keretében, mind pedig átfogó menedzsment ismereteket adó tantárgy keretében évek óta oktatja angol nyelven is.

A szakcsoport kutatási tevékenységének eredményei folyamatosan beépülnek az oktatott tantárgyak tananyagaiba. Kutatási területeink az oktatási területekhez hasonlóan felölelik a minőségmenedzsment, valamint a megbízhatóságmenedzsment, ill. -elmélet egyes speciális területeit. 

A szakcsoport vezetője:
Dr. Kövesi János

A szakcsoport tagjai:
Árva Gábor
Dr. Bérces Roland
Erdei János
Surman Vivien
Dr. Topár József


Termelésmenedzsment szakcsoport

A Termelésmenedzsment szakcsoport a termelő- és szolgáltatórendszerek gazdaságos működésének tervezési és irányítási kérdéseivel foglalkozik. A termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása során felhasznált erőforrások felhasználásával, a logisztikai folyamatok optimalizálásával, a termelő- és szolgáltatórendszerek gazdasági elemzésével kapcsolatos kutatásokat koordinálja, és e témakörök alapismereteit oktatja.

Az oktatás fő területei: termelésmenedzsment, termelésszervezés, termelési és szolgáltatási döntések elemzése, projektmenedzsment, logisztika/ellátási lánc menedzsment, termelés-gazdaságtan. E témakörök fontos részét alkotják egyrészt a mérnök és közgazdász alapképzéseknek, másrészt e területek mélyebb megismerésére épül a Műszaki Menedzser, valamint a Vezetés Szervezés mesterszak. Ugyancsak szerves részét képezik a szakcsoport témakörei az MBA képzésnek is. E területek tudományos szintű művelése pedig a PhD-képzés termelésmenedzsment programjában lehetséges.

A kutatási témák középpontjában a termelési és szolgáltatási folyamatok kvantitatív eszközökkel történő modellezése, költségelemzése, optimalizálása, és működési törvényszerűségeinek vizsgálata áll. A szakcsoport kutatásainak elvi hátterét a számítástechnika és informatika fejlődésének köszönhető új modellezési lehetőségek, valamint a kvantitatív eszközök versenyképesség nővelő hatásának előtérbe kerülése határozzák meg.

A szakcsoport vezetője:
Dr. Koltai Tamás

A szakcsoport tagjai:
Dr. Kalló Noémi
Kelemen Tamás
Dr. Romhányi Gábor
Dr. Sebestyén Zoltán
Tamás Alexandra
Torda Tamás