Főoldal / TANSZÉKÜNKRŐL / Szakcsoportok

Szakcsoportok

Tanszékünkön az oktatási-kutatási tevékenység négy szakcsoportba (Marketingmenedzsment Szakcsoport, Menedzsment Szakcsoport, Minőségmenedzsment és Üzleti Statisztika Szakcsoport, Termelésmenedzsment Szakcsoport) szerveződve zajlik. Az ő munkájukat támogatják az Ügyviteli Szakcsoport tagjai.

Marketingmenedzsment szakcsoport

A marketingmenedzsment szakcsoport oktatási tevékenységének fő területei: marketing-alapismeretek, nemzetközi marketing, szolgáltatásmarketing, vásárlói magatartás, termék- és márkamenedzsment, marketingkutatás, marketingkommunikáció, értékesítésmenedzsment, illetve kapcsolati marketing.

A szakcsoport oktatóinak tudományos kutatómunkája a következő területeket érinti:

 • innovációmarketing, újtermék-marketing,
 • a fogyasztói magatartás és a generációelmélet-kutatás új területei,
 • üzleti kapcsolatok, hálózatok, hálózati együttműködések, és ezek kapcsolódó kutatási területeként az innovációs klaszterek által létrejött együttműködések vizsgálata,
 • az egészségügyi marketing aktuális kérdései, B2B és B2C marketing a prevenció területén.

A fő kutatási irányokhoz kutatócsoporti műhelymunkák is kapcsolódtak, illetve kapcsolódnak egyrészt a BME-n belül (pl. Heller Farkas Innovációs Kutatócsoport), másrészt társintézményekkel (egyetemekkel, kutatóintézetekkel) való együttműködések keretében (Versenyben a világgal kutatási program Corvinus, GKI kutatások, MTA Kutatásszervezési Intézet, BCE Marketing és Média Intézet, Miskolci Egyetem Marketing Intézet, Magyarországi IMP Kutatóközpont). Kiemelt nemzetközi kapcsolataink: Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group, European Network for Research on Innovation in Construction (ENRIC).

A szakcsoport vezetője:
Dr. Szalkai Zsuzsanna

A szakcsoport tagjai:
Dr. Bíró-Szigeti Szilvia
Danó Györgyi
Dóra Tímea
Gombos Nóra Julianna
Iványi Tamás
Dr. Kelemen-Erdős Anikó
Dr. Kovács István
Orbulov Vanda
Dr. Petruska Ildikó
Dr. Veres István


Menedzsment szakcsoport

A menedzsment szakcsoport oktatási és kutatási témái a menedzsment sokszínű területeit foglalják magukba. A szakcsoport tagjai változatos szakterületeket művelnek: információmenedzsment, innovatív vállalkozások (start-upok) menedzselése, non-profit szervezetek menedzsmentje, szervezeti viselkedés, technológiamenedzsment, változásmenedzsment. Más szakcsoportok és tanszékek munkatársaival is együttműködve olyan kutatási témákkal foglalkoznak, mint például:

 • a változtatások fogadtatásának többdimenziós modellezésével, a projekt- és változásmenedzseri szerepek összehangolásával, szervezetközi együttműködések változásmenedzselési problémáival,
 • technológiai úttérképezéssel (Technology Road Mapping, TRM),
 • a mesterséges intelligencia és big data technikák felhasználása a döntés-előkészítésben, a marketingben, például árazásban,
 • az üzleti vállalkozásokhoz képest milyen specialitásokkal rendelkeznek a nonprofit szféra szervezetei,
 • milyen piachelyettesítő eszközökkel fokozható a költségvetési szervek teljesítménye az alapvetően bürokratikus koordinációval szervezett működés keretei között
 •  a racionális gondolkodás mérési módszerei, ezek beépítése jellemzően kvantitatív bázisú csoportos döntési módszertanokba.
 • a szervezeti kultúra hatása a szervezet üzleti folyamataira.

A szakcsoport részt vesz a kar valamennyi nappali alapszintű képzésében, egyes műszaki karok mesterképzéseiben, a GTK nappali és részidős mesterszintű közgazdász- és műszaki menedzser képzésében, valamint doktori képzésében is, az alábbi tárgyak oktatásával: Emberierőforrás-menedzsment, Információmenedzsment, Menedzsment alapjai, Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Non-profit szervezetek menedzsmentje, Stratégiai menedzsment, Szervezeti viselkedés, Munkagazdaságtan, Technológiamenedzsment, Üzleti környezet, Változásmenedzsment, CRM rendszerek, valamint Innovatív vállalkozások menedzsmentje. Ezen túl általános és néhány speciális menedzsmenttémával angol nyelvű alap- és mesterszintű mérnökképzésekben is megjelennek.

A szakcsoport vezetője:
Dr. Nemeslaki András

A szakcsoport tagjai:
Dr. Bognár Ferenc
Dr. Danyi Pál
Haouel Chourouk
Dr. Kis Gergely
Kulcsár Imre Gábor
Dr. Molnár Bálint
Dr. Pataki Béla
Sándorfi Gergő
Dr. Szabó Tibor
Szemere Dorottya


Minőségmenedzsment és üzleti statisztika szakcsoport

A szakcsoport kutatási tevékenységében a termékek, szolgáltatások, az azokat előállító üzleti folyamatok, valamint a termelő és szolgáltató rendszerek minőségének és megbízhatóságának kérdéseivel foglalkozik. Kiemelt hangsúllyal szerepelnek a szakterület módszertani kérdései, azok kifejezetten kvantitatív jellegű megközelítései és a gyakorlati alkalmazás lehetőségei.

Kutatási területeink felölelik a minőségmenedzsment, valamint a megbízhatóságmenedzsment, illetve -elmélet egyes speciális területeit:

 • teljeskörű minőségmenedzsment (Total Quality Management, TQM),
 • statisztikai folyamatszabályozás és egyéb minőségmenedzsment módszerek,
 • önértékelési modellek és módszerek,
 • megbízhatóságelmélet és -menedzsment, Total Productive Maintenance (TPM),
 • üzleti folyamatok menedzsmentje, megbízhatósága és modellezése,
 • kvantitatív módszerek, gazdaságstatisztika.

A szakcsoport oktatási tevékenységének fő területei: minőségmenedzsment alapok, Total Quality Management (TQM) filozófia és alapelvei, statisztikai folyamatszabályozás, minőségmenedzsment módszerek, önértékelési modellek és módszerek, megbízhatóságelmélet és -menedzsment, Total Productive Maintenance (TPM), üzleti folyamatok menedzsmentje, megbízhatósága és modellezése, kvantitatív módszerek, gazdaságstatisztika. Ezek az oktatási témakörök részben önálló tantárgyak, részben pedig egyes átfogó ismereteket adó tantárgyak blokkjainak keretében megjelennek a műszaki menedzser, a gazdálkodási és a mérnöki alapképzésekben, valamint a műszaki menedzser, a vezetés és szervezés, a marketing, az MBA mesterképzési programokban és az ezekre épülő PhD-programokban is. A szakcsoport a fenti oktatási területek közül a minőségmenedzsment alapokat mind önálló tantárgy keretében, mind pedig átfogó menedzsment ismereteket adó tantárgy keretében évek óta oktatja angol nyelven is.


A szakcsoport tagjai:
Dr. Benedek Petra
Erdei János
Fatma Aslan
Gerse-Krizsa Teréz
Könyves Melinda
Dr. Kövesi János
Dr. Surman Vivien
Dr. Topár József
Törcsváry István


Termelésmenedzsment szakcsoport

A szakcsoport termelő- és szolgáltatórendszerek gazdaságos működésének tervezési, szervezési és irányítási kérdéseivel foglalkozik:

 • termelésmenedzsment, termelésszervezés,
 • szolgáltatásmenedzsment,
 • termelési és szolgáltatási döntések elemzése,
 • projektmenedzsment,
 • logisztika/ellátási lánc menedzsment,
 • termelés-gazdaságtan.

A szakcsoport a termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása során felhasznált erőforrások menedzselésével, a logisztikai folyamatok optimalizálásával, a termelő- és szolgáltatórendszerek gazdasági elemzésével kapcsolatos kutatásokat koordinálja. A kutatási témák középpontjában a termelési és szolgáltatási folyamatok kvantitatív eszközökkel történő modellezése, költségelemzése, optimalizálása, és működési törvényszerűségeinek vizsgálata áll. A szakcsoport kutatásainak elvi hátterét a számítástechnika és informatika fejlődésének köszönhető új modellezési lehetőségek, valamint a kvantitatív eszközök versenyképesség-növelő hatásának előtérbe kerülése határozzák meg.

Az oktatás fő területei: termelésmenedzsment, termelésszervezés, termelési és szolgáltatási döntések elemzése, projektmenedzsment, logisztika/ellátási lánc menedzsment, termelés-gazdaságtan. E témakörök fontos részét alkotják egyrészt a mérnök és közgazdász alapképzéseknek, másrészt e területek mélyebb megismerésére épül a Műszaki Menedzser, valamint a Vezetés Szervezés mesterszak. Ugyancsak szerves részét képezik a szakcsoport témakörei az MBA képzésnek is. E területek tudományos szintű művelése pedig a PhD-képzés termelésmenedzsment programjában lehetséges.

A szakcsoport vezetője:
Dr. Koltai Tamás

A szakcsoport tagjai:
Alfreahat Dina Majed
Dr. Kalló Noémi
Kelemen Tamás
Patricia Pionorio Nogueira
Dr. Sebestyén Zoltán
Tarjáni Ariella Janka
Zakaria Zine El Abidine


Ügyviteli szakcsoport

Tanszékünk hallgatóinak és oktatóinak munkáját segítik az Ügyviteli Szakcsoport kollégái.

A hallgatókkal való kapcsolattartás, az oktatásszervezés különféle feladatai (kurzusnyitások, órarendek, akkreditációk, hallgatói adminisztrációk, demonstrátori ügyintézések) az oktatásszervezőink, tanulmányi ügyintézőink segítségével valósulnak meg. De ők támogatják – kevésbé látványosan – záróvizsgáinkat és felvételi folyamatainkat is. Ezeken kívül pedig a tanszék egyéb kutatási, nemzetközi és oktatásfejlesztési projektjeit is ők gondozzák.

Főelőadóink a tanszék számos egyéb folyamatai felett őrködnek és segítik oktató és nem oktató kollégáink munkáját. Rendezik szerződéseinket, kontrollálják a kifizetéseinket, intézik személyi ügyeinket. De nem csak a napi működésünk múlik munkájukon, rendezvényeink, konferencialátogatásaink sem menne nélkülük. Mindannyijuk, mindannyiunk munkáját pedig hivatalsegédünk támogatja.

Az Ügyviteli Szakcsoportunk ’külső’ tagjai informatikusaink, akik ha nem is tanszéki kötelékben, de igazán napi szinten vannak jelen feladatainkban.


A szakcsoport tagjai:
Ágoston Zsuzsanna
Dankó Dóra
Garajszki Mária
Molnár László
Pekár Zsuzsanna