Főoldal / TANSZÉKÜNKRŐL / Szakcsoportok

Szakcsoportok

Tanszékünkön az oktatási-kutatási tevékenység négy szakcsoportba (Marketingmenedzsment Szakcsoport, Menedzsment Szakcsoport, Minőségmenedzsment és Üzleti Statisztika Szakcsoport, Termelésmenedzsment Szakcsoport) szerveződve zajlik. Az ő munkájukat támogatják az Ügyviteli Szakcsoport tagjai.

Marketingmenedzsment szakcsoport

A marketingmenedzsment szakcsoport oktatási tevékenységének fő területei: marketing-alapismeretek, nemzetközi marketing, szolgáltatásmarketing, vásárlói magatartás, termék- és márkamenedzsment, marketingkutatás, marketingkommunikáció, értékesítésmenedzsment, illetve kapcsolati marketing.

A szakcsoport oktatóinak tudományos kutatómunkája a BME jellegéhez igazodóan jórészt ipari vonatkozású, és a marketingkutatás korszerű, új irányainak megfelelő tématerületeket ölel fel. Ezek közül kiemelhetők a következők:

 • innovációmarketing, újtermék-marketing, illetve ennek olyan releváns, kapcsolódó területe, mint a K+F és a marketing szervezeti integrációja,
 • az egyetem-ipar kapcsolata, az egyetemi K+F marketingje,
 • üzleti hálózatok, hálózati együttműködések, és ezek kapcsolódó kutatási területeként az innovációs klaszterek által létrejött együttműködések vizsgálata.

A fő kutatási irányokhoz kutatócsoporti műhelymunkák is kapcsolódtak, illetve kapcsolódnak egyrészt a BME-n belül (pl. Heller Farkas Innovációs Kutatócsoport), másrészt társintézményekkel (egyetemekkel, kutatóintézetekkel) való együttműködések keretében (Versenyben a világgal kutatási program Corvinus, GKI kutatások, MTA Kutatásszervezési Intézet, Clymbol kutatás, Corvinus, BCE Marketing és Média Intézet, Miskolci Egyetem Marketing Intézet).

A szakcsoport vezetője:
Kovács István

A szakcsoport tagjai:
Dr. Bernschütz Mária
Dr. Bíró-Szigeti Szilvia
Danó Györgyi
Iványi Tamás
Dr. Petruska Ildikó
Dr. Szalkai Zsuzsanna
Dr. Veres István


Menedzsment szakcsoport

A menedzsment szakcsoport oktatási és kutatási témái a menedzsment sokszínű területeit foglalják magukba.

A szakcsoport tagjai olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint például:

 • Milyen stratégiai megfontolások szükségesek egy szervezet sikeres működtetéséhez?
 • Milyen információmenedzsment módszerekkel, eszközökkel növelhető az egyéni, illetve szervezeti eredményesség?
 • Hogyan érdemes különböző változásokat végigvinni a szervezetekben? Hogyan fejleszthető a szervezetek változásra való képessége?
 • Hogyan állítható a technológia a szervezetek sikeres működésének szolgálatába?
 • Milyen új, modern technológiák állnak rendelkezésre a szervezetek számára, hogy működésüket, ill. menedzsment tevékenységeiket javítani lehessen.
 • Az üzleti vállalkozásokhoz képest milyen specialitásokkal rendelkeznek a nonprofit szféra szervezetei?
 • Hogyan viselkednek a munkahelyen az egyének és a csoportok, vezetőként miként befolyásolható a viselkedésük?
 • Milyen piachelyettesítő eszközökkel fokozható a költségvetési szervek teljesítménye az alapvetően bürokratikus koordinációval szervezett működés keretei között?

A szakcsoport részt vesz a kar valamennyi nappali alapszintű képzésében, egyes műszaki karok mesterképzéseiben, a GTK nappali és részidős mesterszintű közgazdász- és műszaki menedzser képzésében, valamint doktori képzésében is, az alábbi tárgyak oktatásával: Emberierőforrás-menedzsment, Információmenedzsment, Menedzsment alapjai, Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Non-profit szervezetek menedzsmentje, Stratégiai menedzsment, Szervezeti viselkedés, Munkagazdaságtan, Technológiamenedzsment, Üzleti környezet, Változásmenedzsment, CRM rendszerek, valamint Innovatív vállalkozások menedzsmentje. Ezen túl általános és néhány speciális menedzsmenttémával angol nyelvű alap- és mesterszintű mérnökképzésekben is megjelennek.

Az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódóan a szakcsoport hazai és nemzetközi kutatásokban is részt vesz számos témakörben, más szakcsoportok és tanszékek munkatársaival is együttműködve. Így többek között foglalkozik a változtatások fogadtatásának többdimenziós modellezésével, a projektmenedzseri és változásmenedzseri szerepek összehangolásával, szervezetközi együttműködések változásmenedzselési problémáival, technológiai úttérképezéssel, valamint a mesterséges intelligencia és big data technikák felhasználásával a döntés-előkészítésben, a marketingben, például árazásban.

A szakcsoport vezetője:
Dr. Szabó Tibor

A szakcsoport tagjai:
Dr. Bognár Ferenc
Dr. Danyi Pál
Dóra Tímea
Dr. Pataki Béla


Minőségmenedzsment és üzleti statisztika szakcsoport

A Minőségmenedzsment és Üzleti Statisztika Szakcsoport mind oktatási, mind pedig kutatási tevékenységében a termékek, szolgáltatások, az azokat előállító üzleti folyamatok, valamint a termelő és szolgáltató rendszerek minőségének és megbízhatóságának kérdéseivel foglalkozik. Mind oktatási, mind pedig kutatási tevékenységében a menedzsment vonatkozások mellett kiemelt hangsúllyal szerepelnek a szakterület módszertani kérdései, azok kifejezetten kvantitatív jellegű megközelítései és a gyakorlati alkalmazás lehetőségei.

A szakcsoport oktatási tevékenységének fő területei: minőségmenedzsment alapok, Total Quality Management (TQM) filozófia és alapelvei, statisztikai folyamatszabályozás, minőségmenedzsment módszerek, önértékelési modellek és módszerek, megbízhatóságelmélet és -menedzsment, Total Productive Maintenance (TPM), üzleti folyamatok menedzsmentje, megbízhatósága és modellezése, kvantitatív módszerek, gazdaságstatisztika. Ezek az oktatási témakörök részben önálló tantárgyak, részben pedig egyes átfogó ismereteket adó tantárgyak blokkjainak keretében megjelennek a műszaki menedzser, a gazdálkodási és a mérnöki alapképzésekben, valamint a műszaki menedzser, a vezetés és szervezés, a marketing, az MBA mesterképzési programokban és az ezekre épülő PhD-programokban is. A szakcsoport a fenti oktatási területek közül a minőségmenedzsment alapokat mind önálló tantárgy keretében, mind pedig átfogó menedzsment ismereteket adó tantárgy keretében évek óta oktatja angol nyelven is.

A szakcsoport kutatási tevékenységének eredményei folyamatosan beépülnek az oktatott tantárgyak tananyagaiba. Kutatási területeink az oktatási területekhez hasonlóan felölelik a minőségmenedzsment, valamint a megbízhatóságmenedzsment, illetve -elmélet egyes speciális területeit. 

A szakcsoport vezetője:
Erdei János

A szakcsoport tagjai:
Árva Gábor
Dr. Bérces Roland
Dr. Kövesi János
Surman Vivien
Dr. Szabó Gábor Csaba
Dr. Topár József


Termelésmenedzsment szakcsoport

A Termelésmenedzsment szakcsoport a termelő- és szolgáltatórendszerek gazdaságos működésének tervezési és irányítási kérdéseivel foglalkozik. A termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása során felhasznált erőforrások felhasználásával, a logisztikai folyamatok optimalizálásával, a termelő- és szolgáltatórendszerek gazdasági elemzésével kapcsolatos kutatásokat koordinálja, és e témakörök alapismereteit oktatja.

Az oktatás fő területei: termelésmenedzsment, termelésszervezés, termelési és szolgáltatási döntések elemzése, projektmenedzsment, logisztika/ellátási lánc menedzsment, termelés-gazdaságtan. E témakörök fontos részét alkotják egyrészt a mérnök és közgazdász alapképzéseknek, másrészt e területek mélyebb megismerésére épül a Műszaki Menedzser, valamint a Vezetés Szervezés mesterszak. Ugyancsak szerves részét képezik a szakcsoport témakörei az MBA képzésnek is. E területek tudományos szintű művelése pedig a PhD-képzés termelésmenedzsment programjában lehetséges.

A kutatási témák középpontjában a termelési és szolgáltatási folyamatok kvantitatív eszközökkel történő modellezése, költségelemzése, optimalizálása, és működési törvényszerűségeinek vizsgálata áll. A szakcsoport kutatásainak elvi hátterét a számítástechnika és informatika fejlődésének köszönhető új modellezési lehetőségek, valamint a kvantitatív eszközök versenyképesség nővelő hatásának előtérbe kerülése határozzák meg.

A szakcsoport vezetője:
Dr. Koltai Tamás

A szakcsoport tagjai:
Dr. Kalló Noémi
Kelemen Tamás
Dr. Romhányi Gábor
Dr. Sebestyén Zoltán
Tamás Alexandra


Ügyviteli szakcsoport

Tanszékünk hallgatóinak és oktatóinak munkáját segítik az Ügyviteli Szakcsoport kollégái.

A hallgatókkal való kapcsolattartás, az oktatásszervezés különféle feladatai (kurzusnyitások, órarendek, akkreditációk, hallgatói adminisztrációk, demonstrátori ügyintézések) az oktatásszervezőink, tanulmányi ügyintézőink segítségével valósulnak meg. De ők támogatják – kevésbé látványosan – záróvizsgáinkat, felvételi folyamatainkat, diplomaátadóinkat is.

Főelőadóink a tanszék számos egyéb folyamatai felett őrködnek és segítik oktató és nem oktató kollégáink munkáját. Rendezik szerződéseinket, kontrollálják a kifizetéseinket, intézik személyi ügyeinket. De nem csak a napi működésünk múlik munkájukon, rendezvényeink, konferencialátogatásaink sem menne nélkülük. Mindannyijuk, mindannyiunk munkáját pedig hivatalsegédünk támogatja.

Az Ügyviteli Szakcsoportunk ’külső’ tagjai informatikusaink, akik ha nem is tanszéki kötelékben, de igazán napi szinten vannak jelen feladatainkban.


A szakcsoport tagjai:
Ágoston Zsuzsanna
Bencsik Anita
Farkas Mihály
Garajszki Mária
Pekár Zsuzsanna
Varga Ildikó