Főoldal / KÉPZÉSEK / PhD-képzés

PhD-képzés

Tanszékünkön doktori (PhD) képzésre a BME GTK Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában van lehetőség. A doktori képzés a tanszék oktatási tevékenységéhez kapcsolódó mesterképzésekhez illeszkedik, az ott megismert témákban való elmélyülésre, elméleti és gyakorlati kutatásra adnak lehetőséget. Minden doktoranduszhoz egy témavezető tartozik, aki teljes felelősséggel irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt fokozatszerzésre való felkészülését.

KUTATÁSI TÉMÁK 2019-20. tanév

STRATÉGIA ÉS ÜZLETI MODELLEK:

 

Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi docens:

Marketingdöntéseket megalapozó iparági/vállalati (termék) stratégia és menedzsment eszközök.  Az iparági és/vagy vállalati stratégiát meghatározó tényezők modellezése, valamint alkalmazási lehetőségeinek elemzése - kiemelt figyelmet szánva a számtani módszerekre. Napjaink piacelemzési eszközeinek, módszereinek fejlesztése. Témavezetés nyelve: magyar

Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi docens:

Marketingszemléletű termék- és szolgáltatásinnováció. Az innováció stratégiai és marketingszemléletének elemzése és információs támogatása. Érdekeltek vizsgálata, valamint bevonásuk az innovációs folyamatba. A nemzetközi sikerkutatások eredményeinek elemzése és felhasználása. A piaci és az üzleti kockázat menedzselésének lehetőségeinek feltárása, gyakorlati példái. A termékfejlesztés támogatása különböző menedzsment eszközökkel. Témavezetés nyelve: magyar

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens:

B2B marketing: Az üzleti kapcsolatok vizsgálata interakciós és hálózati megközelítésben. A szervezeti piaci kapcsolatok klasszikus és új megközelítései a marketingben. Az értékteremtés kérdése a szervezetközi marketingben. Az üzleti kapcsolatok, üzleti hálózatok gyakorlatának marketing szempontú vizsgálata. A sikeres partnerkapcsolat ismérvei és sikertényezők azonosítása ágazati, szervezetközi esetpéldák elemzésén keresztül, alátámasztása marketingkutatásokkal. Témavezetés nyelve: magyar - angol

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens:

B2B marketing: B2B marketing és az Ipar 4.0 kapcsolata. A szervezeteken belüli tudásmenedzsment és a szervezetek közötti tudástranszfer vizsgálata. A tudástranszfer és az üzleti kapcsolatok közötti kölcsönhatás vizsgálata. Az Ipar 4.0. hatása a szervezetközi kapcsolatokra, a tudástranszferre és a vállalati B2B marketing tevékenységre. Témavezetés nyelve: magyar - angol

Dr. Pataki Béla egyetemi docens:

​​​Technostratégiai döntéselemzési és implementálási technikák (különös tekintettel a technológiai úttérképezésre). Technostratégiai döntéselemzési és implementálási technikák. A technológiai stratégiai döntések meghozatalát előkészítő, valamint a megvalósítását elősegítő elemzési technikák (pl. technoportfólióelemzés, technológiaváltási auditálás, technológiai úttérképezés), módszertani problémái, azok lehetséges továbbfejlesztései. Témavezetés nyelve: magyar

Dr. Pataki Béla egyetemi docens:

A változtatások fogadtatását leíró változásmenedzsment modellek. A változtatások fogadtatásának típusait és időbeli módosulásait leíró változásmenedzsment modellek problémáinak, ellentmondásainak feltárása, magyarázata és kiküszöbölése, gyakorlati alkalmazási tesztelése. Témavezetés nyelve: magyar

 

KVANTITATÍV ELEMZÉS A MENEDZSMENT ÉS AZ ÜZLETI GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN:

 

Dr. Kalló Noémi egyetemi docens:

Termelő- és szolgáltatórendszerekben kialakuló várakozó sorok jellemzőinek kvantitatív elemzése. A termelő és szolgáltató rendszerekben kialakuló várakozó sorok vizsgálati lehetőségeinek és menedzsmentvonatkozásainak elemzése. A vevői várakozás objektív és szubjektív mutatóinak kvantitatív vizsgálata, a sorállási rendszerek, sorállási hálózatok modellezési lehetőségeinek és az időalapú versenyzés lehetséges eszközeinek vizsgálata. Témavezetés nyelve: magyar

Dr. Kalló Noémi egyetemi docens:

A vevői elégedettség kvantitatív elemzése termelő- és szolgáltatórendszerekben. Kvantitatív eszközök és modellek alkalmazás a vevői elégedettség vizsgálatára. A kialakított vizsgálati módszer elégedettségfejlesztési és egyéb menedzsment célokra való alkalmazási lehetőségeinek elemzése, továbbfejlesztése. Témavezetés nyelve: magyar

Dr. Koltai Tamás egyetemi  tanár:

Termelő és szolgáltató rendszerek működésének elemzése relatív hatékonyságvizsgálattal (DEA). A termelő és szolgáltató rendszerek működésének összehasonlítása komplex probléma, ha az összehasonlításkor nem csak pénzügyi, hanem egyéb, sokszor nehezen számszerűsíthető szempontokat is figyelembe kívánunk venni. A relatív hatékonyságvizsgálat (Data Envelopment Analysis = DEA) segítségével a különböző mértékegységben mért inputok és outputok figyelembevételével objektív, matematikai programozási módszerekre épülő összehasonlítás végezhető. A kutatás célja a DEA alkalmazásakor felmerülő speciális problémák elméleti vizsgálata, új alkalmazási területek feltárása, valamint a DEA alkalmazásakor nyerhető eredmények és információk érvényességének meghatározása. Témavezetés nyelve: magyar - angol

Dr. Koltai Tamás egyetemi  tanár:

Termelés és szolgáltatásmenedzsment döntések támogatása matematikai programozási modellekkel. A legtöbb termelés és szolgáltatás-menedzsment döntés célja valamilyen korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló erőforrás egy vagy több szempont szerinti hatékony felhasználása. Az ilyen típusú problémák gyakran írhatók le matematikai programozási modellekkel. A kutatás célja a termelés és szolgáltatásmenedzsment egyes területein feltárni a matematikai programozási modellek alkalmazásának lehetőségét, vizsgálni az elemzések végrehajtásakor jelentkező elméleti kérdéseket és gyakorlati problémákat. Ugyancsak fontos kérdés a kapott eredmények érzékenysége a modellezés során használt paraméterek és feltételek változására.  Témavezetés nyelve: magyar - angol

Dr. Koltai Tamás egyetemi  tanár:

Tanulási hatás vizsgálata termelés és szolgáltatásmenedzsment döntéseknél. A tanulási hatás lényege, hogy gyakran ismétlődő feladatoknál a feladat végrehajtásának ideje a végrehajtott feladatok számának függvénye. A termelés és szolgáltatásmenedzsment döntéseket megalapozó kvantitatív modellek gyakran a végrehajtási időt konstansnak tekintik, nem veszik figyelembe az idő változását. A korszerű információstechnológiák ma már lehetővé teszi a végrehajtási idők mérését és ennek megfelelően a tanulási függvény pontos meghatározását. A kutatás célja a tanulási folyamat kvantitatív eszközökkel történő leírása, valamint a tanulási függvény döntési modellekre kifejtett hatásának vizsgálata. Termeléstervezési, készletgazdálkodási, termelésütemezési, gyártósor kiegyenlítési, valamint költségelemzési problémák újszerű közelítését teszi lehetővé a tanulási hatás figyelembevétele. Témavezetés nyelve: magyar - angol

Dr. Sebestyén Zoltán egyetemi docens:

Projektmenedzsment döntések támogatása kvantitatív módszerekkel. Az operációkutatás projektmenedzsmenthez köthető technikáinak (pl. determinisztikus és sztochasztikus hálótervezés és -elemzés, ütemezéstömörítés, erőforrás-elemzés és -allokálás stb.) illetve a nyomon követés legújabb módszereinek felhasználásával tovább fejlesztési javaslatok és új lehetséges irányok kidolgozása. Témavezetés nyelve: magyar – angol