Főoldal / KÉPZÉSEK / Mesterképzések

Mesterképzések

A Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék gesztorálja a marketing (MA), a Master of Business Administration (MBA), a műszaki menedzser (MSc), valamint a vezetés és szervezés (MA) mesterszakokat. Emellett tanszékünk oktatási szerepet vállal a pénzügy (MA), a regionális és környezeti gazdaságtan (MA), a számvitel (MA) mesterszakokon.

Nappali mesterképzéseink:

Műszaki menedzser mesterszak

A Műszaki menedzser mesterszak (MSc) végzettek elméleti és módszertani háttérrel felvértezve képesek a technológiai és üzleti környezetben felmerülő összetett problémák megoldására, koordinálására, az ilyen környezetben működő szervezetek menedzselésére.

A szak azoknak szól, akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket elsajátítani, nyitottak a sokoldalúságot igénylő, összetett problémákra. Ezt támogatandó a választott specializáció témájában a hallgatók egy projektfeladat keretében önálló problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki menedzser képzésénél döntő a természettudományi, műszaki és gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek harmóniája. Jó lehetőséget nyújt a különböző alapképzésekben végzettek számára tanulmányaik folytatására, ezzel együtt a szak hallgatóságának sokszínűsége kifejezetten segíti az üzleti élet különböző szereplőivel való együttműködés képességének kialakulását.

A képzésben szerezhető ismeretek felkészítenek a doktori képzésben történő részvételre.

Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:

kvantitatív módszerek, termelés- és szolgáltatásmenedzsment, minőségmenedzsment, technológiamenedzsment, kockázat és megbízhatóság, projektmenedzsment, változásmenedzsment

 

Vezetés és szervezés mesterszak

A Vezetés és szervezés mesterszakon végzettek általános és széleskörű menedzsment- és gazdasági ismereteket szereznek, valamint a szükséges szaktudás és gyakorlat birtokába jutva válhatnak a terület szakértőivé.

A képzés hallgatói termelés- é szolgáltatásmenedzsment specializáción végeznek, így megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Rendelkeznek a termelő- és a szolgáltatófolyamatok, projektek és logisztikai tevékenységek tervezéséhez és optimális működtetéséhez szükséges ismeretekkel, képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vezetés és szervezés mesterszakának sajátossága, hogy széles általános alapozás mellett fókuszált szakterületi specializálódást, valamint a vállalati gyakorlatban is használható tudást ad hallgatóinak.

A képzést elvégzők megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:

kvantitatív módszerek, termelés- és szolgáltatásmenedzsment, szervezeti viselkedés, minőségmenedzsment, technológiamenedzsment, kockázat és megbízhatóság, projektmenedzsment, változásmenedzsment

 

Részidős mesterképzéseink:

Marketing mesterszak

 

A Marketing mesterszak hallgatói a marketing szakma elméleti és gyakorlati ismeretanyaga mellett általános üzleti ismereteket szereznek. A végzettek tehát amellett, hogy tisztában vannak a különböző marketingeszközök alkalmazási lehetősgeivel, és irányítani, menedzselni tudják a marketing egyes részterületeit, egyúttal más üzleti területek szakértőivé is válnak.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Marketing mesterképzésének egyik specialitása, hogy hallgatóink a marketing- és más menedzsmentismeretek integrálásával képessé válnak saját szakmájuk feladatainak hatékonyabb végrehajtása mellett eredményesebb kommunikációt folytatni a más területekről érkező belső és külső érintettekkel is. Ezt a szemléletet kialakítandó a hallgatók egy projektfeladat keretében átfogó problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot.

A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó szolgáltatásunkkal (választható pénteki-szombati előadásnapok, előadás-videók stb.) a munka melletti tanulást igyekszünk megkönnyíteni.

A képzésben szerezhető ismeretek felkészítenek a doktori képzésben történő részvételre.

Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:

marketingmenedzsment, kvantitatív módszerek, marketingkutatás, szervezeti viselkedés, minőségmenedzsment, online marketing, marketingkommunikáció, értékesítésmenedzsment

 

Master of Business Administration (MBA) mesterszak

A képzés általános felépítése és tartalma mindenben megegyezik a nemzetközi szinten elfogadott Master of Business Administration (MBA) szakokéval. Célja, hogy a hallgatókat a menedzseri, vezetői tevékenységekhez szükséges, a vállalati gyakorlatban használható tudással vértezze fel.

A végzettek képesek emberek vezetésére, szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására, a vállalkozások életben maradását és fejlődését szolgáló stratégiai szemlélet kialakítására. Ismeri és értik a vállalatokat körülvevő környezet alapvető törvényszerűségeit.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA szakjának sajátosságait a képzést támogató szolgáltatások és infrastruktúra színvonala, valamint a választható specializációk adják. A hallgatók a menedzsmentdiszciplinák elméleti alapjaival és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak, de az érdeklődésük szerinti területeken tovább mélyíthetik tudásukat. A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó szolgáltatásunkkal (pénteki vagy szombati előadások, előadás-videók stb.) a munka melletti tanulást igyekszünk segíteni.

Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:

kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, minőségmenedzsment, technológiamenedzsment, projektmenedzsment, marketing, termelés- és szolgáltatásmenedzsment