Főoldal / KÉPZÉSEK / Záróvizsga tételek - mesterszak

Záróvizsga tételek - mesterszak

Mesterszakos képzések záróvizsga tételei

Az egyes szakokhoz a jobb oldalon található tartalomjegyzékkel lehet ugrani. A tételek a 2019-ben és azután kezdettekre érvényesek.

 

Marketing mesterszak 

Marketing tárgycsoport

 1            Termékpolitika           - A termék fogalma és szintjei - A termékkínálat szélessége és mélysége, termékpolitikai döntések - A klasszikus életgörbe menedzselése és a rendhagyó életgörbék - A termékinnováció folyamata és kapcsolódó marketingdöntések

               2            Márkapolitika             - A márka marketingfunkciói, márkanév, márkahűség és márkaimázs - A márka marketingfunkciói, márkanév, márkahűség és márkaimázs - A márkaérték összetevői- - Márkázási stratégiák, alkalmazásuk előnyei és hátrányai - A márkázás öt eleme és alkalmazásuk. 

               3            A fogyasztói magatartás pszichológiai befolyásoló tényezői.             - A motivációkutatások eredményeinek felhasználása a marketingben - Énkép és szimbolikus fogyasztás - A fogyasztói magatartás tanulási folyamatai, attitűd funkciók és befolyásolásuk marketing lehetőségei - Az eszköz-cél láncmodell

               4            Vásárlási döntési folyamat     - A döntési folyamat új jellemzői, a feladat és élményorientált vásárlás típusai - A döntési alternatívák értékelésének mechanizmusai, a lojalitás értelmezései - A szituációs befolyásoló tényezők szerepe és modelljei

               5            A szolgáltatások minősége és a résmodell      - Termékek és szolgáltatások minősége - A szolgáltatásminőség dimenziói - A résmodell egyes réseinek jelentései és a rések kiküszöbölésének lehetőségei 

               6            Az alkalmazottak és a vevők szerepe a szolgáltatások nyújtásában       - Belső marketing - Frontvonalmenedzsment - Aktív ügyfélpolitika és önkiszolgálás

               7            Integrált marketingkommunikáció     - Az integrált marketingkommunikáció fogalma és lépései - Kommunikációs célok és hatások (általános célok, DAGMAR-modell, AIDA modell) - Az öt kommunikációs hatás ismertetése

               8            Marketingkommunikációs stratégia  - A stratégia lépései - A pozicionálás fogalma és stratégiái - Hagyományos kommunikációs eszközök (ATL, BTL) - Újabb irányok a marketingkommunikációban 

               9            A marketingkutatás szerepe a marketingstratégia alkotásban          - A vezetői döntési probléma és a marketingkutatási probléma meghatározása, eltérései - A marketingkutatási módszerek csoportosítása és ismertetése - Hagyományos és alternatív kvalitatív kutatási módszerek

               10          Leíró kutatási módszerek     - A megfigyelés módszerei és alkalmazási lehetőségei - A megkérdezés módszerei és alkalmazási lehetőségei - A megfigyelés és a megkérdezés összehasonlítása

 

Menedzsment tárgycsoport

 1            Aktuális minőségmenedzsment irányzatok     - TQM vezetési filozófia alapelvei - ISO 9000 szabványsorozat jellemzői - Six Sigma és Lean menedzsment fő sajátosságai

               2            Folyamatmenedzsment a gyakorlatban           - Folyamatfejlesztési modellek - Minőségmenedzsment módszerek csoportosítása - Folyamatok optimális, hibamentes megvalósítását biztosító módszerek

               3            Szervezeti önértékelés és szolgáltatásminőségmérés                - Önértékelés fogalma, folyamata - EFQM modell felépítése, működése - Szolgáltatási folyamatok jellemzői és szolgáltatásminőség modellek

               4            Menedzsment és vezetés       - A szervezetek és menedzsment fogalma - Menedzsment funkciók - Menedzseri készségek

               5            A szervezetek működését meghatározó strukturális jellemzők            - A szervezeti struktúra kialakításának alapvető jellemzői - Szervezeti formák - A centralizált és a decentralizált kommunikációs hálózatok jellemzői és formái 

               6            A szervezeti kultúra jelentősége          - A szervezeti kultúra fogalma - A szervezeti kultúrát alakító tényezők - Ismert kultúra tipológiák (Handy, Quinn, Schein, Hofstede) 

               7            A stratégiai menedzsment paradigmái és a versenyelőny elérésének eszközei        - A Harvard iskola /folyamat orientált stratégiai tervezés/ lényege, kritikája és "újjáéledése" a digitális korban. - Az iparági vonzerőre épülő paradigma /M. Porter munkássága/ lényege, kritikája és fejlődése a XXIik században. - Az alapvető erőforrásokra és képességekre épülő paradigma, kritikája. A dinamikus képességek és a kettős képességű vállalatok, mint a paradigma új dimenziói. 

               8            A stratégiai menedzsment érdekfókuszai, mint a célképzés kiindulási pontjai         - A fogyasztói érték /elvárás/ szerepe. - A tulajdonosi érték /elvárás/ szerepe. - Az érintett elmélet és kibontakozása /társadalmi felelősségvállalás, közös értékteremtés/. 

               9            A stratégiai tervezés racionális folyamatának lépései és a hozzájuk kapcsolódó stratégiai menedzsment eszközök                - A külső környezet elemzésének legfontosabb eszközei. - A belső környezet elemzésének legfontosabb eszközei. - A célok összehangolása, a megvalósítás nyomon követése, visszacsatolás, a Balanced Scorecard modell.

 

Műszaki menedzser mesterszak - környezetmenedzsment specializáció 

Menedzsment tárgycsoport

 1            Statisztikai mintavétel és következtetés               Leíró statisztikai adatfeldolgozás menete. Legfontosabb tapasztalati középérték-, ingadozás- és alakmutatók. A statisztikai mintavétel és következtetés során elkövethető hibák és az ellenük való védekezés lehetőségei.

               2            Elméleti eloszlások és statisztikai döntéselmélet             A valószínűségi változó fogalma, eloszlásfüggvény és sűrűségfüggvény. A diszkrét elméleti eloszlások (binomiális, Poisson) és a folytonos elméleti eloszlások (exponenciális, Gauss) alkalmazási területei, tulajdonságai. Statisztikai döntéselmélet: alapfogalmak, döntési osztályok, döntési kritériumok, rangmódszerek alkalmazása.

               3            Az emberi erőforrás menedzsment alapfogalmai             Az emberi erőforrás általános és speciális jellemzői. Az emberi erőforrás menedzsment definíciója, alapfeladata és eredményei. Az emberi erőforrás menedzsment modellje (tevékenységek, külső és belső befolyásoló tényezők).

               4            A munkakörök hatékony kialakítása és értékelése           A munkakör elemzés célja és eredménye. A munkakör-kialakítás lehetséges elvei. A munkakör-értékelés eredménye és felhasználása az EEM-ben.

               5            A teljesítményértékelés              A teljesítményértékelés célja, az értékelés fajtái. Az értékelés területei és módszerei (kérdőív, interjú). A sikeres teljesítményértékelő rendszer feltételei.

               6            A formalizált minőségmenedzsment (minőségbiztosítási) rendszerek működésének jellemzői és fejlesztésének lehetőségei            ISO 9000 szabványrendszer működésének alapjai, felépítése (fő fejezetei). Szektor specifikus minőségmenedzsment rendszerek és jellemzőik az ipari termelés területén (autó- autó alkatrész gyártók, élelmiszeripar). Szektor specifikus minőségmenedzsment rendszerek és jellemzőik a szolgáltatások területén (közigazgatás, oktatás, egészségügy).

               7            A Hat Szigma (Six Sigma) alapjai              A Hat Szigma kialakulása és matematikai statisztikai alapjai. DMAIC módszertan és elemei a Hat Szigma programokban. A TQM - Hat Szigma - Lean menedzsment kapcsolata.

               8            A folyamatmenedzsment alapjai és a folyamat fejlesztés módszerei           Folyamatmenedzsment alapjai. Folyamat érettségi modellek. Fontosabb minőségmenedzsment technikák alkalmazása a folyamatok fejlesztésénél.

               9            A TQM elvek és módszerek megjelenése az önértékelési modellekben      A szervezeti önértékelés lényege és folyamatának fontosabb lépései. Az EFQM modell fő kritériumai és működése a szervezetek munkájának fejlesztésében. A vezetőkkel és a dolgozók felhatalmazásával kapcsolatos TQM elvek érvényesülése az EFQM vagy CAF modellben.

               10          Ismertesse a legfontosabb előrejelzési módszereket és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségét!       Az előrejelzési módszerek osztályozása. Projektív előrejelzési módszerek. Az előrejelzési hibák értékelése.

               11          A rendelkezésre álló kapacitás elemzése             Kapacitásjellemzők és alkalmazásuk. Rövid távú kapacitástervezés a tanulási hatás és a megbízhatóság figyelembe vételével. Hosszú távú kapacitáselemzés.

               12          Hogyan számolható ki az optimális rendelési tételnagyság és melyek a gyakorlati alkalmazás legnagyobb problémái?           Készletezési mechanizmusok Determinisztikus és sztochasztikus modellek Rendelt mennyiségtől függő árkedvezmény

               13          Hogyan végezhető aggregált termeléstervezés lineáris programozással, és melyek a menedzsment számára legfontosabb eredmények?     Termeléstervezés lineáris programozással. A célfüggvény-együtthatók érzékenységvizsgálata. A jobboldali paraméterek érzékenységvizsgálata.

               14          Hogyan történik a projekttervezés?        Projektek ábrázolása és elemzése (Gantt, ciklogram, CPM, MPM, PERT, GERT). Alapvető gráfelméleti algoritmusok. Ütemezéstömörítés (crashing algoritmus).

               15          Milyen menedzsment technikákkal lehet a projekteket támogatni?         Alapvető projektmenedzsment fogalmak (projekt, szerződéstípusok, szervezeti formák, életciklus szerinti elemzés). Erőforrás-elemzés. Nyomon követés (EVM).

               16          Milyen haladó eljárásokat és technikák tanultak, amelyek a projektmenedzsment alapjaira épülnek?              Kapcsolatok transzformálása. Nyomon követés ES technikával. Projektportfólió-menedzsment.

               17          Megbízhatóság-elméleti alapok               Fogalmak, értelmezések, szabványok. Hibamentességi mutatók. Helyreállítási mutatók.

               18          Megbízhatósági jellemzők vizsgálata      Pontbecslés, intervallumbecslés, hipotézisvizsgálat. Megbízhatósági jellemzők becslése kísérleti adatokból. Megbízhatósági blokk- és logikai diagram, Ishokawa-diagram, Pareto-, hibafa-, hibamód- és hatáselemzés, Markov módszer.

               19          Karbantartási rendszerek és stratégiák  Teljes körű Hatékony Karbantartás (TPM). Megbízhatóság alapú karbantartási stratégiák. Megbízhatóság alapú kapacitás- és költségtervezés.

               20          Üzleti folyamatok megbízhatósága         Mutatószámokra épülő döntések megbízhatósága. Értékelő függvények alkalmazása. Vevői elégedettség értékelése.

 

Környezetmenedzsment specializáció

               1            A fenntartható fejlődés stratégiája         Definiálja a fenntartható fejlődés fogalmát, szintjeit, dimenzióit. Értékelje a fejlődés és a növekedés viszonyát a természeti környezettel összefüggésben. Indokolja a GDP hiányosságait környezeti szempontból. Mutassa be a fenntarthatóság (főbb) indikátorait.

               2            Környezetpolitika - környezetszabályozás           Mutassa be a környezeti hatáslánchoz kapcsolható főbb környezetpolitika típusokat. Ismertesse a Pigou és a Coase féle megoldások lényegét, a gyakorlati alkalmazhatóságok lehetőségeit, korlátait. Soroljon fel a fenntarthatóság elérését célul kitűző környezetpolitikák megvalósítását segítő környezetszabályozási eszközöket. Gyakorlati példán keresztül ismertesse a stratégiai környezeti vizsgálat és a környezeti hatásvizsgálat folyamatát, kiemelve a módszertani hasonlóságokat.

               3            A természeti tőke környezetgazdaságtani értékelése      Elemezze a természeti tőke sajátos értékelési követelményének okait. Fejtse ki a teljes gazdasági érték fő összetevőinek tartalmát. Ismertesse a természeti tőke fő értékelési módjait. Példák segítségével mutassa be a módszerek alkalmazásának relevanciáját.

               4            A fenntarthatóság helyi (lokális) megközelítése               Értékelje a helyi (lokális, kistérségi) szint szerepét a fenntarthatósággal összefüggésben. Fejtse ki a fenntarthatóság lokális programjának (Local Agenda 21 - LA 21) tartalmát (szerkezetét). Értékelje az LA 21 és a települési környezetvédelmi program tartalmi összefüggéseit. Gyakorlati példán keresztül mutassa be a két program közös fenntarthatósági indikátorait.

               5            A környezeti audit- és teljesítményértékelés helye, szerepe a vállalati szabályozás folyamatában       Röviden tekintse át a vállalati környezeti teljesítmény értékelésének módszereit. Indokolja az ökotérképezés szerepét, vázolja alkalmazhatóságának gyakorlatát. Értékelje a környezeti tényezők és hatások szerepét a vállalati környezetvédelemben. Gyakorlati példán keresztül mutassa be a módszer alkalmazhatóságát. Az auditálás szerepe a környezetmenedzsment (környezetközpontú irányítási, környezetvédelmi vezetési és hitelesítési) rendszer működésében.

               6            A környezetvédelmi állapotfelmérés      Az előzetes környezetvédelmi átvilágítás (állapotfelmérés) fogalma, tartalma, szerepe a rendszerépítésben. A környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés célja, tartalma, szerepe a magyar joggyakorlatban. A SWOT vizsgálat fogalma, tartalma, az elemzés alkalmazhatósága a vállalatnál a környezetvédelem helyének megítélésére. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) és az Európai Beruházási és Fejlesztési Bank (EBRD) ajánlásai a környezeti állapotfelmérés (audit) folyamatára és a felmérésről készült jelentés tartalma.

               7            Az auditálás gyakorlata a környezetmenedzsment (környezetközpontú irányításikörnyezetvédelmi vezetési és hitelesítési) rendszer működésében               Az első fél általi audit feladata, tartalma, lépései (a PDCA ciklus logikája szerint).. A másodi fél általi audit feladata, tartalma, lépései (a PDCA ciklus logikája szerint). A harmadik fél általi audit feladata, tartalma, lépései (a PDCA ciklus logikája szerint). Mutassa be az EMAS szerint kiépített környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer hitelesítésének folyamatát!

               8            A környezeti teljesítmény értékelése: az indikátor módszer                Mutassa be a környezeti indikátorok szerepét, jelentőségét a vállalati környezetvédelmi döntések megalapozásában! Rendszerezze (csoportosítsa) az alkalmazható indikátorokat. Gyakorlati példán keresztül (a PDCA ciklus logikája szerint) mutassa be a módszer alkalmazhatóságát. Dolgozza ki az előző példára vetítve az alkalmazható indikátorkészletet! 

 

Műszaki menedzser mesterszak - menedzsment specializáció 

Menedzsment tárgycsoport

 1            A valószínűségszámítás tárgya, tételek és elméleti eloszlások     A valószínűségszámítás tárgya, a valószínűség és a valószínűségi változó fogalma, jellemzői, a valószínűségszámítás Kolmogorov-féle axiómarendszere Valószínűségszámítási tételek (feltételes, teljes, Bayes) Diszkrét és folytonos elméleti eloszlások, nagy számok törvényei 

               2            Hipotézisvizsgálatok      A hipotézisvizsgálatok lényege, fajtái, a következtetés hibái, a hipotézisvizsgálatok általános menete Paraméteres próbák lényege, alkalmazás feltételei, csoportosításuk Nemparaméteres próbák lényege, alkalmazás feltételei, csoportosításuk 

               3            Formalizált minőségmenedzsment rendszerek alakulásának trendje, tapasztalatai a termelő és szolgáltató szektorokban       A formalizált minőségmenedzsment rendszerek működésének alapjai, feladatai és működésének fő területei az alkalmazó szervezetek életében Szektor specifikus minőségmenedzsment rendszerek a termelés területén Szektor specifikus minőségmenedzsment rendszerek a társadalmi szolgáltatások területén 

               4            Aktuális minőségmenedzsment irányzatok         Hat szigma, Lean menedzsment és TQM kapcsolata Szervezeti önértékelés szerepe a működés fejlesztésében EFQM modell fő kritériumai és alkalmazásának lényege 

               5            Folyamatmenedzsment a gyakorlatban               A folyamatmenedzsment alapjai, fejlesztési modellek A folyamatok rögzítésének lehetőségei Folyamatok optimális, hibamentes megvalósítását biztosító módszerek 

               6            Minőségmenedzsment módszerek         Csoportosítás lehetőségei, típusok jellemzői A folyamatokhoz kapcsolódó adatok gyűjtésére, elemzésére alkalmazható módszerek Hibaelemzés módszerei 

               7            Ismertesse a legfontosabb előrejelzési módszereket és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségét!!     Az előrejelzési alapfogalmai, az előrejelzési módszerek osztályozása Az igény komponensei és a projektív modellek Pegels féle osztályozása Az előrejelzési hibák értékelése 

               8            Ismertesse a projektív előrejelzés alapmodelljeit!           Konstans jellegű igény előrejelzési modelljei (mozgó átlag, exponenciális simítás) Additív trenddel rendelkező igény előrejelzése Holt módszerrel Multiplikatív szezonalítást is tartalmazó igény előrejelzése Winters modellel 

               9            Melyek az optimális rendelési tételnagyság meghatározásának legfontosabb modelljei független igény esetén?         Az EOQ modell alkalmazása és érzékenységvizsgálata A biztonsági készlet meghatározása sztochasztikus igény esetén A mennyiségtől függő árkedvezmény alapesetei. Az optimális rendelési mennyiség meghatározása arányos és növekmény jellegű árkedvezmény esetén. 

               10          Ismertesse a lineáris programozás alkalmazásának lehetőségét termeléstervezési döntéseknél!       Az optimális termelési terv LP modellje és annak grafikus megoldása A célfüggvény-együtthatók érzékenységvizsgálata A jobboldali paraméterek érzékenységvizsgálata, az árnyékár menedzsment jelentősége 

               11          Hogyan történik a hálótervezés?             Projektek ábrázolása és elemzése (tradicionális és hálótechnikák) Menedzsmentcélú gráfelméleti algoritmusok Ütemezéstömörítés (crashing algoritmus) 

               12          Milyen menedzsment technikákkal lehet a projekteket támogatni?         Projektmenedzsment alapfogalmak (projekt, program, portfólió, életciklus szerinti elemzés) Kockázatok szétosztása szerződéstípusok és elszámolási módok segítségével Nyomon követés a megtermelt értékek módszerével (EVM) 

               13          Milyen haladó eljárásokat és technikák tanultak, amelyek a projektmenedzsment alapjaira épülnek?              Nyomon követés Lipke technikájával (ES) Projektportfólió-menedzsment Erőforrás-elemzés 

               14          Megbízhatóság-elméleti alapok               Fogalmak, értelmezések, szabványok. Hibamentességi mutatók. Helyreállítási mutatók. 

               15          Megbízhatósági jellemzők vizsgálata      Pontbecslés, intervallumbecslés, hipotézisvizsgálat. Megbízhatósági jellemzők becslése kísérleti adatokból. Megbízhatósági blokk- és logikai diagram, Ishikawa-diagram, Pareto-, hibafa-, hibamód- és hatáselemzés, Markov módszer.

               16          Karbantartási rendszerek és stratégiák  Teljes körű Hatékony Karbantartás (TPM). Megbízhatóság alapú karbantartási stratégiák. Megbízhatóság alapú kapacitás- és költségtervezés.

               17          Technológiai életciklusok            A technológiai életciklus S-görbéjének mibenléte, dominancia és differenciálódás Az S-görbe első és második szakaszának jellemzői Az S-görbe harmadik és negyedik szakaszának jellemzői.

               18          Piaci, technológiai és kettős hajtású termékinnováció    A háromfajta termékinnovációs folyamat. A szimpla hajtások problémái. A kettős hajtás előnyének magyarázata, megvalósításának teendői.

               19          A technológia stratégiai menedzselése  A technológia stratégiai menedzselésének három alapelve A technológiai stratégia megtervezésének négylépéses folyamata A három leggyakoribb technostratégiai típushiba.

               20          Magkompetencia-menedzsment             A magkompetencia fogalma A verseny szintjei a magkompetencia-elmélet szerint A magkompetencia-menedzsment fő teendői.

 

Menedzsment specializáció

               1            INFMEN-1, Az információtechnológia stratégiai jelentősége                - Az IT fejlődésének három korszakos modellje. - Az IT szerepe Porter öt erő modelljében. Stratégiai rács. - Általános IR stratégiák.

               2            INFMEN-2, Informatikai rendszerfejlesztés         - Rendszerfejlesztési szemléletek (modellszemlélet, iterativitás, architektúraszemlélet, modularitás.) - A fejlesztés folyamatmodelljei (vízesésmodell, V-modell, működő modellek). - A rendszerfejlesztés folyamata során követendő elvek.

               3            INFMEN-3, Üzleti intelligencia  - BI-rendszerek (EPM, CRM, ESS/EIS) - Diszparát adatok szerepe és tisztítása - OLAP és OLTP alkalmazások, jellemzőik 

               4            INFMEN-4, Informatikai rendszerek működtetése           - Informatikai szolgáltatások - Üzemeltetés - Üzembiztonság 

               5            NONPRMEN-1, Nonprofit alapok és elméletek  Nonprofit szervezetek általános ismérvei, és a nonprofitsággal kapcsolatos kételyek és dilemmák. Nonprofit szervezetek elméletei (közgazdasági jellegűek: heterogenitásteória, bizalomelmélet, kínálati oldal elmélete, hatékonysági és optimálási elméletek, interdiszciplináris jellegűek: interdependencia elmélet, társadalmi eredet modell) Egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság céljai, valamint szervezeti és működési jellemzői, előnyeik hátrányaik, továbbá közhasznú nyilvántartásba vétel feltételei, valamint az önkéntes munka jellemzői és köztehermentes juttatásai. 

               6            NONPRMEN-2, A nonprofit szervezetek üzleti szervezetektől legfontosabb eltérései     A vállalatokat és a nonprofit szervezeteket megkülönböztető ismertetőjegyek, a stratégiai tervezés és a vállalkozás sajátosságai a nonprofit szervezetekben A szemetesláda-modell és következményei A testületi kormányzás problémái. Teljesítménymérés nonprofit szervezetekben 

               7            NONPRMEN-3, A költségvetési szervek üzleti szervektől legfontosabb eltérései   Az üzleti szféra és a közszféra szervezeti kultúrájának összehasonlítása, a kormányzati nonprofitok általános hatékonysági problémái A - New Public Management terminológiája szerinti - közszolgáltatóra jellemző régi és új szabályok, a szabályok mögötti megfontolások A versenyző magánvállalat és a közszolgáltató összehasonlítása, a tulajdonságok indoklása 

               8            NONPRMEN-4, A költségvetési szervezetek menedzselési problémái           A bürokratikus koordináció eszközei, előnyei, hátrányai, Miért sikertelen a 2008-2010 közötti kísérlet? A kormányzati nonprofitok hatékonysági problémái 

               9            STRATMEN-1, Márkák és érdekcsoportok            - Identitás, márka, imázs, reputáció. - Tulajdonosok, stakeholderek - Hatalom/érdek mátrix. 

               10          STRATMEN-2, A külső környezet vizsgálatának módszerei                - A környezet fogalma, szintjei, típusai. - A vállalat tág környezetének vizsgálata: a PEST-analízis. - Porter öt erőhatáson alapuló modellje.

               11          STRATMEN-3, Stratégiai alternatívák      - Versenystratégiák, a Porter-mátrix. - Fejlesztési stratégiák, az Ansoff-mátrix. - Stratégiai szövetségek.

               12          STRATMEN-4, A stratégiai célok meghatározása, a stratégia megvalósítása    - A célrendszer meghatározása. - A küldetés és a jövőkép. - Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer (Balanced Scorecard).

               13          SZOLGMARK-1, A szolgáltatásmarketing alapvető jellemzői                - Szolgáltatások csoportosítása. - A szolgáltatások sajátosságai (HIPI-elv). - A szolgáltatásmarketing 7P modellje.

               14          SZOLGMARK-2, A szolgáltatások minőségére ható tényezők                - A minőség különböző megközelítése. - Szolgáltatásminőség mérése (SERVQUAL, SERVPERF). - A kritikus esetek módszere.

               15          SZOLGMARK-3, A szolgáltatások esetében alkalmazott marketingstratégiák       - Szolgáltatók alapstratégiái. - Szolgáltatás/piac stratégiák. - Az E-stratégia hatása a szolgáltatás alapmodelljére.

               16          SZOLGMARK-4, Kétoldalú kockázat a szolgáltatásoknál  - A kétoldalú kockázat jelentése. - A kétoldalú kockázat csökkentését elősegítő módszerek (kapacitásmenedzsment, hozammenedzsment, aktív ügyfél-politika). - Panaszszituáció menedzsment.

               17          VÁSMAG-1, A fogyasztói magatartás fő befolyásoló tényezői              - Tágabb környezeti hatások (Trendek, makrokultúra dimenziók). - Szűkebb környezeti hatások (társadalmi és csoportbefolyás, személyes interakciók). - A pszichológiai befolyásoló tényezők szerepe.

               18          VÁSMAG-2, A beszerzői magatartást befolyásoló tényezők                - A szervezeti vásárlás fogalma és modellje. - A beszerzési központ fogalma és szerepkörei. - A Webster-Wind modell.

               19          VÁSMAG-3, Vásárlási döntés folyamat a fogyasztói piacon                - Probléma felismerés és a kiválasztás megoldásai. - A vásárlási döntések típusai, érzékelt kockázatok, involvement. - A vásárlói lojalitás és jövedelmezőség összefüggése.

               20          VÁSMAG-4, Beszerzési döntési folyamat             - Beszerzési orientációk, beszerzési piackutatás. - A beszerzési helyzet típusai, beszerzési kockázatok. - A beszerzési döntési folyamat elemei.

               21          HVEZ-1, Vezetéselméleti megközelítések            - Hagyományos vezetéselméleti megközelítések lényege, fő mondanivalója (tulajdonságelmélet, magatartáselmélet, szituáció / kontingenciaelmélet) - Modern vezetéselméleti megközelítések lényege, fő mondanivalója 1. (út-cél elmélet, vezető-beosztott csereelmélet) - Modern vezetéselméleti megközelítések lényege, fő mondanivalója 2. (szolgáló vezetés, hiteles vezetés)

               22          HVEZ-2, Vezetői intelligenciák és erősségeken alapuló vezetés                - Szociális és kulturális intelligencia jelentősége - Rejtett és politikai intelligencia jelentősége - Erősségekre való építkezés filozófiája, az erősségek túlzásba vitelének problémái

               23          HVEZ-3, Vezető-beosztott kapcsolat       - Követők típusai, a "jó" követő jellemzői - Vezető-követő integrált modell - A bizalom szerepe és menedzselése

               24          HVEZ-4, Speciális vezetői kérdések         - A női vezetők előtt álló akadályok (kedvezőtlen munkaerőpiaci tendenciák, szegregáció) - Az Y generációs és problémás alkalmazottak vezetése - Vezetésfejlesztési feladatok a vezetés öt szintjén (Maxwell)

               25          MINMODSZ_-1, SPC alkalmazásának alapfogalmai          Minőségszabályozás helye, szerepe a minőségrendszerek fejlődésében Folyamatokban előforduló hibák típusai, szabályozottság, képesség fogalma Az SPC rendszerek logikai felépítése, működése 

               26          MINMODSZ_-2, Képességelemzés          Minőségképesség-elemzés lényege, fajtái, módszerei Folyamatképességvizsgálat képesség-indexekkel és Gauss-hálóval Mérési rendszerek vizsgálata 

               27          MINMODSZ_-3, Ellenőrzőkártyák alkalmazása  Szabályozás logikai menete, határok meghatározása, kártyák fajtái, OC-görbe, ARL, nem véletlen hatások méréses ellenőrzőkártyák (átlag, terjedelem, egyedi érték, mozgó terjedelem kártyák), minősítéses kártyák alkalmazása Speciális kártyák (cusum, sávos ellenőrzőkártyák) 

               28          MINMODSZ_-4, Átvételi minőség-ellenőrzés      Alapelvek: mikor használjuk, előnyei, hátrányai, mintavételi terv, OC görbe Minősítéses mintavételi tervek, egylépcsős, kétlépcsős terv, ASN Szekvenciális mintavételi terv lényege, működése 

               29          TECHNOMEN-1 Technológiai életciklusok           A technológiai életciklus S-görbéjének mibenléte, dominancia és differenciálódás Az S-görbe első és második szakaszának jellemzői Az S-görbe harmadik és negyedik szakaszának jellemzői 

               30          TECHNOMEN-2 A vállalat információtechnológiai vagyona                A humán vagyon A technológiai vagyon A kapcsolati vagyon 

               31          TECHNOMEN-3 A technológia stratégiai menedzselése                A technológia stratégiai menedzselésének három alapelve A technológiai stratégia megtervezésének négylépéses folyamata A három leggyakoribb technostratégiai típushiba 

               32          TECHNOMEN-4 Magkompetencia-menedzsment            A magkompetencia fogalma A verseny szintjei a magkompetencia-elmélet szerint A magkompetencia-menedzsment fő teendői 

               33          STRATMARK-1 Az értékvezérelt marketing koncepciója                Az értékvezérelt marketing koncepciója, a vevőérték fogalma és összetevői, az értékteremtés marketing jellegű hajtóerői A tranzakciós és a kapcsolati marketing különbségei, fogyasztói elégedettség és lojalitás, a lojális vevők jövedelmezőségének marketing tényezői A vevői felhatalmazódás üzleti modelljei és marketing gyakorlata 

               34          STRATMARK-2 Értékvezérelt marketingstratégia              Az értékvezérelt marketingstratégia fogalma, a külső környezet stratégiai elemzésének előnyei, szintjei, folyamata A makro- és versenykörnyezet elemzésének módszerei, a piac mérőszámai A belső környezet: marketing erőforrások és képességek, az üzletágak értékteremtő képessége (értékmátrix), üzletági stratégiai célkitűzések 

               35          STRATMARK-3 A piacválasztás és a növekedés stratégiái                A fogyasztói és a szervezeti piac szegmentálásának fő tényezőcsoportjai, a szegmentációs gyakorlat változása: szegletmarketing, tömeges testreszabás, közös alkotás A megkülönböztető előny kiépítésének stratégiái, pozicionálásának fő szempontjai és módjai, pozicionálási koncepció és újtermék fejlesztés Termék/piac növekedési stratégiák és alkalmazásuk marketing megoldásai 

               36          STRATMARK-4 Márka- és árstratégiák    Fogyasztói és pénzügyi márkaérték, a márkastratégia kiépítésének modelljei (márkaismeret, márkakoncepció, márkatsruktúra, márkarezonancia) Multimárkázási és márkakiterjesztési stratégiák, alkalmazásuk előnyei és hátrányai Az értékalapú árképzés alapelvei, jellemzői, a piaci bevezetés árstratégiái 

 

Műszaki menedzser mesterszak - pénzügyek specializáció 

Menedzsment tárgycsoport

 1            A valószínűségszámítás tárgya, tételek és elméleti eloszlások     A valószínűségszámítás tárgya, a valószínűség és a valószínűségi változó fogalma, jellemzői, a valószínűségszámítás Kolmogorov-féle axiómarendszere Valószínűségszámítási tételek (feltételes, teljes, Bayes) Diszkrét és folytonos elméleti eloszlások, nagy számok törvényei 

               2            Hipotézisvizsgálatok      A hipotézisvizsgálatok lényege, fajtái, a következtetés hibái, a hipotézisvizsgálatok általános menete Paraméteres próbák lényege, alkalmazás feltételei, csoportosításuk Nemparaméteres próbák lényege, alkalmazás feltételei, csoportosításuk 

               3            Formalizált minőségmenedzsment rendszerek alakulásának trendje, tapasztalatai a termelő és szolgáltató szektorokban       A formalizált minőségmenedzsment rendszerek működésének alapjai, feladatai és működésének fő területei az alkalmazó szervezetek életében Szektor specifikus minőségmenedzsment rendszerek a termelés területén Szektor specifikus minőségmenedzsment rendszerek a társadalmi szolgáltatások területén 

               4            Aktuális minőségmenedzsment irányzatok         Hat szigma, Lean menedzsment és TQM kapcsolata Szervezeti önértékelés szerepe a működés fejlesztésében EFQM modell fő kritériumai és alkalmazásának lényege 

               5            Folyamatmenedzsment a gyakorlatban               A folyamatmenedzsment alapjai, fejlesztési modellek A folyamatok rögzítésének lehetőségei Folyamatok optimális, hibamentes megvalósítását biztosító módszerek 

               6            Minőségmenedzsment módszerek         Csoportosítás lehetőségei, típusok jellemzői A folyamatokhoz kapcsolódó adatok gyűjtésére, elemzésére alkalmazható módszerek Hibaelemzés módszerei 

               7            Ismertesse a legfontosabb előrejelzési módszereket és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségét!!     Az előrejelzési alapfogalmai, az előrejelzési módszerek osztályozása Az igény komponensei és a projektív modellek Pegels féle osztályozása Az előrejelzési hibák értékelése 

               8            Ismertesse a projektív előrejelzés alapmodelljeit!           Konstans jellegű igény előrejelzési modelljei (mozgó átlag, exponenciális simítás) Additív trenddel rendelkező igény előrejelzése Holt módszerrel Multiplikatív szezonalítást is tartalmazó igény előrejelzése Winters modellel 

               9            Melyek az optimális rendelési tételnagyság meghatározásának legfontosabb modelljei független igény esetén?         Az EOQ modell alkalmazása és érzékenységvizsgálata A biztonsági készlet meghatározása sztochasztikus igény esetén A mennyiségtől függő árkedvezmény alapesetei. Az optimális rendelési mennyiség meghatározása arányos és növekmény jellegű árkedvezmény esetén. 

               10          Ismertesse a lineáris programozás alkalmazásának lehetőségét termeléstervezési döntéseknél!       Az optimális termelési terv LP modellje és annak grafikus megoldása A célfüggvény-együtthatók érzékenységvizsgálata A jobboldali paraméterek érzékenységvizsgálata, az árnyékár menedzsment jelentősége 

               11          Hogyan történik a hálótervezés?             Projektek ábrázolása és elemzése (tradicionális és hálótechnikák) Menedzsmentcélú gráfelméleti algoritmusok Ütemezéstömörítés (crashing algoritmus) 

               12          Milyen menedzsment technikákkal lehet a projekteket támogatni?         Projektmenedzsment alapfogalmak (projekt, program, portfólió, életciklus szerinti elemzés) Kockázatok szétosztása szerződéstípusok és elszámolási módok segítségével Nyomon követés a megtermelt értékek módszerével (EVM) 

               13          Milyen haladó eljárásokat és technikák tanultak, amelyek a projektmenedzsment alapjaira épülnek?              Nyomon követés Lipke technikájával (ES) Projektportfólió-menedzsment Erőforrás-elemzés 

               14          Megbízhatóság-elméleti alapok.              Fogalmak, értelmezések, szabványok. Hibamentességi mutatók. Helyreállítási mutatók. 

               15          Megbízhatósági jellemzők vizsgálata.     Pontbecslés, intervallumbecslés, hipotézisvizsgálat. Megbízhatósági jellemzők becslése kísérleti adatokból. Megbízhatósági blokk- és logikai diagram, Ishokawa-diagram, Pareto-, hibafa-, hibamód- és hatáselemzés, Markov módszer. 

               16          Karbantartási rendszerek és stratégiák.               Teljes körű Hatékony Karbantartás (TPM). Megbízhatóság alapú karbantartási stratégiák. Megbízhatóság alapú kapacitás- és költségtervezés. 

               17          Technológiai életciklusok            A technológiai életciklus S-görbéjének mibenléte, dominancia és differenciálódás Az S-görbe első és második szakaszának jellemzői Az S-görbe harmadik és negyedik szakaszának jellemzői.

               18          Piaci, technológiai és kettős hajtású termékinnováció    A háromfajta termékinnovációs folyamat. A szimpla hajtások problémái. A kettős hajtás előnyének magyarázata, megvalósításának teendői.

               19          A technológia stratégiai menedzselése  A technológia stratégiai menedzselésének három alapelve A technológiai stratégia megtervezésének négylépéses folyamata A három leggyakoribb technostratégiai típushiba.

               20          Magkompetencia-menedzsment             A magkompetencia fogalma A verseny szintjei a magkompetencia-elmélet szerint A magkompetencia-menedzsment fő teendői.

 

Pénzügyek specializáció

 1            2018/19/2. félévtől BANKÜGY, Banki kockázatok             Banki kockázatok és kezelésük általánosságban, kockázati térkép

               2            2018/19/2. félévtől BANKÜGY, Likviditási és működési kockázatok         Likviditási és működési kockázat és kezelése

               3            2018/19/2. félévtől BANKÜGY, Hitelkockázat     Hitel és hitelügyletek jellemzői, hitelnyújtás folyamata Hitelkockázat kezelés: Ügyfélminősítés, fedezetértékelés, ügyletminősítés, ügyféllimit számítás Hitelmonitoring folyamata és jelentősége 

               4            2018/19/2. félévtől MAKROPÜ, Pénz     Pénz gazdasági funkció. A pénzteremtés endogén és exogén felfogása Monetáris politika direkt eszközei Monetáris politika indirekt eszközei 

               5            2018/19/2. félévtől MAKROPÜ, Válságkezelés  A 2008-as válságot követően milyen új monetáris politika eszközöket vezettek be a jegybankok? MNB válságkezelési eszköztára

               6            2018/19/2. félévtől MAKROPÜ, Bretton Woods               Mik voltak az ún. Bretton Woods-i nemzetközi pénzügyi rendszer fő jellemzői? Mi okozta a bukását?

               7            2018/19/2. félévtől BEF, Hozamok és árfolyamok            Tőkepiaci hozamok legfontosabb jellemzői, ezek indoklása Volatilitás számítása 

               8            2018/19/2. félévtől BEF, Tőkepiacok hatékonysága         CAPM, French-Fama, faktormodellek

               9            2018/19/2. félévtől BEF, Fundamentális részvényelemzés                 Makro, iparági, DCF modellek, szorzószámok, számviteli alapú stb.

 

Műszaki menedzser mesterszak - termékmenedzsment specializáció 

Menedzsment tárgycsoport

 1            Statisztikai mintavétel és következtetés               Leíró statisztikai adatfeldolgozás menete. Legfontosabb tapasztalati középérték-, ingadozás- és alakmutatók. A statisztikai mintavétel és következtetés során elkövethető hibák és az ellenük való védekezés lehetőségei. 

               2            Elméleti eloszlások és statisztikai döntéselmélet             A valószínűségi változó fogalma, eloszlásfüggvény és sűrűségfüggvény. A diszkrét elméleti eloszlások (binomiális, Poisson) és a folytonos elméleti eloszlások (exponenciális, Gauss) alkalmazási területei, tulajdonságai. Statisztikai döntéselmélet: alapfogalmak, döntési osztályok, döntési kritériumok, rangmódszerek alkalmazása. 

               3            Az emberi erőforrás menedzsment alapfogalmai             Az emberi erőforrás általános és speciális jellemzői. Az emberi erőforrás menedzsment definíciója, alapfeladata és eredményei. Az emberi erőforrás menedzsment modellje (tevékenységek, külső és belső befolyásoló tényezők). 

               4