Főoldal / KÉPZÉSEK / Záróvizsga tételek - alapszak

Záróvizsga tételek - alapszak

Alapszakos képzések záróvizsga tételei

Az egyes szakokhoz a jobb oldalon található tartalomjegyzékkel lehet ugrani. A tételek a 2019-ben és azután kezdettekre érvényesek.

 

Gazdálkodási és menedzsment alapszak 

Gazdaságtan tárgycsoport

 1            A vállalat értéke             A vállalati pénzügyi döntések alapvető területei és időbeli síkjai. A vállalat célja, vállalatérték-részvényesi érték. A vállalat érdekeltjei, a tulajdonos-menedzsment érdekviszony.

               2            A befektetési döntések alapjai  Jelen- és jövőérték-számítás. Speciális pénzáramlások, járadékszámítás. Alapvető kamat és hozamkategóriák.

               3            Kötvények értékelése    Az értékpapír-értékelés alapkoncepciója. Kötvények jogszerű kellékei, kötvényekhez kapcsolódó fogalmak, alaptípusok és értékelésük. Kötvények árfolyamának alakulása, kötvényhozam-számítás.

               4            Részvények értékelése                Az értékpapír-értékelés alapkoncepciója. Részvények alaptípusai. Részvény-értékekés, a részvények értékeléséhez kapcsolódó alapmodell (Gordon-modell), a részvények (elvárt) hozama.

               5            A FCF levezetésére szolgáló kimutatások             FCF(F) és FCFE tartalma, levezetése. Egymáshoz és a számviteli (szabályozott) cash flow kimutatáshoz való viszonya. Direkt és indirekt levezetés.

               6            Vállalati beruházási döntések    A beruházási döntések folyamata. A beruházások pénzáramának becslése. Beruházás-gazdaságossági számítások statikus és dinamikus módszerei (pl. ARR, IRR, NPV, PI).

               7            Beruházási döntések speciális esetekben            A dinamikus módszerek alkalmazása speciális esetekben, egymást kölcsönösen kizáró projektek értékelése, eltérő élettartamú és méretű beruházások értékelése. Optimális üzemeltetési idő, régi eszközök pótlása. Beruházási döntések tőkekorlát mellet.

               8            Beruházások kockázatának elemzése     Bizonytalanság és kockázat. Beruházási (befektetési) kockázat. Beruházási kockázatelemzés eszközei, érzékenységelemzés (nyereségküszöb-elemzés, fedezeti pont-elemzés), szcenárióelemzés, Monte-Carlo-szimuláció.

               9            Vállalati finanszírozási források               A források lejárat szerinti szerkezete. Külső és belső források közti választás. Tulajdonosi és hitel típusú források közti választás. A működési és finanszírozási áttétel, Modigliani-Miller (MM) tételek.

               10          A tőke költsége               A vállalati tőkeköltség és a befektetői hozamelvárás alaptípusai. A CAPM ismertetése, diverzifikáció. Súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC). 

               11          Fogótőke-gazdálkodás  A forgótőke fogalma, a likviditás tervezése. A forgóeszközök és rövidlejáratú források hozam-kockázat-likviditás elemzése, eszközök és források illesztése.

               12          Az éves beszámoló mérlege       A mérleg szerepe, az éves beszámoló mérlegének fajtái Az éves beszámoló mérlegének szerkezeti felépítése Választott mérlegfőcsoport tartalmának bemutatása 

               13          Az éves beszámoló eredménykimutatása            Az eredmény fogalma, a számviteli eredmény meghatározása Az éves beszámoló eredménykimutatásának fajtái, szerkezeti felépítése Az üzemi, üzleti tevékenység eredményének levezetései

               14          A cash flow kimutatás  A cash flow fogalma, levezetésének lehetőségei Az éves beszámoló cash flow kimutatásának szerkezeti felépítése A működési cash flow levezetésének részletes bemutatása 

               15          Számviteli alapfogalmak             Költség, kiadás, ráfordítás fogalma, különbségek, átfedések bemutatása példákon keresztül Költségek csoportosítása, költségelszámolási módszerek Hozam, árbevétel, (pénz)bevétel fogalma, különbségek, átfedések bemutatása példákon keresztül

               16          Beruházási tevékenység számvitele        Tárgyi eszközök, immateriális javak mérlegtételeinek bemutatása Az értékcsökkenés fogalma, fajtái, könyvelése, leírási módszerek Beszerzés, saját előállítás, értékesítés könyvelése

               17          Készletek számvitele      Készletek csoportosítása, készletek mérlegtételei Készletértékelési módszerek, fordulónapi értékelés Alapvető gazdasági műveleteik (beszerzés, saját előállítás, felhasználás, értékesítés) bemutatása választott költségelszámolási módszer esetén

               18          A bekerülési értéktől a mérlegértékig    Bekerülési érték fogalma. A bekerülési értéket növelő, csökkentő tételek. Források állománybavételi értéke. Devizás tételek értékelésére vonatkozó törvényi előírások bemutatása Eszközök, kötelezettségek fordulónapi értékelése. 

 

Menedzsment tárgycsoport

 1            Ismertesse a menedzsment fogalmát és négy funkcióját, a változtatások két alaptípusát, és hogy melyik menedzsment funkció milyen szerepet játszik a változtatások két alaptípusában!           

               2            Ismertesse a brainstorming módszerét (mire használható, résztvevői, helyszíne, szabályai), majd hasonlítsa össze hagyományos és elektronikus változatát!                

               3            Ismertesse a változtatás megvalósítása három fő lépésének célját, a hajtó- és fékezőerők fogalmát és erőtérelemzését, valamint a döntés utáni racionalizálás jelenségcsoportját!   

               4            Ismertesse a változtatás motiválásának négy legfontosabb teendőjét, valamint a motiváció ERG elméletét és elváráselméletét!         

               5            Ismertesse a szubsztanciális és procedurális racionalitás, a korlátozott racionalitás és adminisztratív viselkedés, az intutív racionalitás, valamint a metaracionalitás lényegét!     

               6            Ismertesse a problémamegjelenítési érzékcsalódások Ellsberg-paradoxonát és a nyereség/veszteség szóhasználat paradox hatását!                

               7            Ismertesse a DICE változásmenedzsment-diagnosztikai módszert!            

               8            Ismertesse a marketinginformációs-rendszer felépítését, a marketingkutatás folyamatát, és az információgyűjtés módszereit.           

               9            Ismertesse a piaci helyzet mutatóit, a piacszegmentáció folyamatát, ismérveit a fogyasztói és a szervezeti piacon, a célcsoportválasztás és pozicionálás fogalmát, és stratégiáit.          

               10          Ismertesse a fogyasztói magatartást és az ipari beszerzést befolyásoló fő tényezőket, szerepköröket, a vásárlások típusait és kockázati tényezőit.             

               11          Ismertesse a termékfogalom szintjeit (termékhagyma modell), a termékválasztásra vonatkozó döntéseket (differenciálás és diverzifikáció), a márkázás stratégiáit.      

               12          Ismertesse az integrált marketingkommunikáció fogalmát, tervezésének lépéseit és a kommunikációs-mix elemeit.                

               13          Ismertesse az előrejelzés legfontosabb alapfogalmait, a módszerek csoportosítását és az előrejelzési hibák értékelési lehetőségeit!                Az előrejelzési alapfogalmai, az előrejelzési módszerek osztályozása Konstans jellegű igény előrejelzési modelljei (MA, EXP) Az előrejelzési hiba nagyságának értékelése 

               14          Ismertesse a rendelkezésre álló kapacitások elemzését!                Kapacitásjellemzők és alkalmazásuk Rövid távú kapacitástervezés a tanulási hatás figyelembe vételével Hosszú távú kapacitáselemzés (problémák, bővítési stratégiák, bővítés mértéke) 

               15          Ismertesse a készletgazdálkodási mechanizmusokat, a legfontosabb költségeket és az EOQ modellt!      Készletezési mechanizmusok Készletezési költségek csoportosítása EOQ modell egy tételben történő szállítás és termelési ráta esetén 

               16          Ismertesse az aggregált termeléstervezés alapfogalmait, a tervezés logikáját és a lineáris programozás alkalmazási lehetőségét!      Az aggregálás alapfogalmai, a kumulált igény és kumulált termelés kapcsolata A lineáris programozási modell termelési alkalmazása Az optimális termékszerkezet/termelési program meghatározása grafikusan 

               17          Melyek az ISO 9000 szabványrendszer alapelvei és fontosabb elemei?           

               18          Ismertesse a TQM vezetési filozófia legfontosabb alapelveit!            

               19          Melyek a vevőközpontúság fontosabb jellemzői?             

               20          Ismertesse a folyamatok fejlesztésének fontosabb lépéseit és módszereit !                 

               21          Foglalja össze a minőségdíj (önértékelési) modellek lényegét, és ismertesse az EFQM-modell fő kritériumait!            

 

Műszaki menedzser alapszak - információmenedzsment modul 

Információ menedzsment tárgycsoport

 1            Információmenedzsment alapjai             IT-korszakok fejlődése és jellemzői (beruházási cél, fő hasznosítás, indokoltság, felhasználók), IT stratégiai rács, általános IR stratégiák 

               2            Az információrendszerek fejlődése         IT-korszakok és jellemzőik (beruházási cél, fő hasznosítás, indokoltság, felhasználók). Példák az egyes korszakokra.

               3            IT rendszerek tervezése (Plan)  Üzleti igények (követelmények), Megvalósíthatósági elemzés (Erőforrás igény, Architektúra, Pénzügyi terv), Funkcionális spec., stb.

               4            IT rendszerek fejlesztése (Build)              Részletes tervezés és rendszerterv, Implementáció (programozás, testre-szabás), Projekt és Szállítómenedzsment, Tesztelés, minőségmenedzsm., Átadás üzemeltetésre

               5            Rendszerfejlesztési elvek és folyamatmodellek                Modellszemlélet: iterativitás, architektúra; modularitás. Visszacsatolásos és klasszikus vízesésmodellek. V-modell; Életciklus modellek kritikája. Prototípus modellek. Inkrementális fejlesztés.

               6            Informatikai rendszerek működtetése (Run)       Informatikai szolgáltatások. Üzemeltetés. IT biztonság és üzembiztonság. 

               7            Információbiztonság      IT biztonság és üzembiztonság. Bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás. Fenyegetettség és védekezés.

               8            CRM rendszerek             CRM rendszerek fogalma, funkciói, története, ügyfélközpontúság modellje

               9            Elektronikus kereskedelem        Az elektronikus kereskedelem előnyei és hátrányai; A2A; A2B; B2B; B2A üzleti modellek; Elektronikus piacterek. B2C; A2C; C2C; P2P üzleti modellek megoldásai; Hatékony webmarketing eszközök. 

               10          Üzleti intelligencia és adattechnológiák               A bizonytalan adatok problémája; Adattárházak szerepe. OLTP és OLAP megoldások; Adatbányászat technikái. Üzleti intelligencia rendszerek; DSS és BI jellemzői.

               11          Informatika-kontrolling               Informatikai rendszerek gazdaságossága. Beruházás kontrolling és Működtetés kontrolling. Beruházási döntések előkészítése: üzleti tervek költség és haszon oldalai. Megtérülés-számítás.

               12          Informatikai szerepek és IT szervezet     CIO, CTO, CxO. Tervezési, fejlesztési és üzemeltetési szerepek. Külsők által biztosított szerepek.

               13          Igénymenedzsment és IT stratégia          Igénymenedzsment. Portfoliómenedzsment. Üzleti célrendszer piramis. IT stratégia V modellje. IT stratégiai rács, általános IR stratégiák

               14          Mesterséges intelligencia           A mesterséges intelligencia területei. Technikák. Mérföldkövek. Példák. Fenntartások.

 

Menedzsment tárgycsoport

               1            Mutassa be a menedzsment fogalmát, funkcióit és a menedzsment szintjeit, szerepeit!            

               2            Ismertesse a klasszikus és emberközpontú menedzsment irányzatok jellemzőit, képviselőinek munkásságát!            

               3            Jellemezze az alapvető szervezeti formákat!        

               4            Mi a motiváció tartalma és jelentősége a szervezeti teljesítmény szempontjából, melyek a motiváció tartalom- és folyamatelméletei?          

               5            Mi a vezetési stílus? Ismertesse a tanult stílus-modelleket!                 

               6            Ismertesse a szervezeti kultúra fogalmát, összetevőit, a tanult kultúratipológiákat!

               7            Mutassa be a csoportok fogalmát, típusait, valamint a csoportfejlődés fázisait! Ismertesse a a csoportkohézió, a csoportnorma és a státusz tartalmát!         

               8            Melyek a minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai és e szakaszok jellemzői?           

               9            Melyek az ISO 9000 szabványrendszer alapelvei és fontosabb elemei?           

               10          Ismertesse a TQM vezetési filozófia legfontosabb alapelveit!            

               11          Melyek a vevőközpontúság fontosabb jellemzői?             

               12          Ismertesse a folyamatok fejlesztésének fontosabb lépéseit és módszereit!   

               13          Mi a szerepe a vezetőknek egy hatékony TQM rendszerben?      

               14          A TQM rendszerben mit jelent a dolgozók nagyobb hatáskörrel való felruházása?      

               15          Foglalja össze a minőségdíj (önértékelési) modellek lényegét, és ismertesse az EFQM modell fő kritériumait!               

               16          Előrejelzési módszerek (az előrejelzési módszerek csoportosítása; konstans és trenddel rendelkező igény előrejelzésére szolgáló módszerek; az előrejelzések értékelése)               

               17          Kapacitásszámítási és -elemzési technikák (a kapacitásszámítás alapfogalmai; rövid és hosszú távú kapacitástervezés; tanulási hatás)   

               18          Készletgazdálkodás (készletvizsgálati mechanizmusok; a készletgazdálkodás költségei; determinisztikus és sztochasztikus készletgazdálkodási modellek)   

               19          Aggregált termeléstervezés (termeléstervezés lineáris programozással; a célfüggvény-együtthatók érzékenységvizsgálata; a jobboldali paraméterek érzékenységvizsgálata)

 

Műszaki menedzser alapszak - marketing modul 

Marketing tárgycsoport

 1            Melyek a marketing új koncepciói?         Holisztikus marketing, értékvezérelt marketing, vevőérték és vevőköltség, a hagyományos és kapcsolati marketing különbsége, a vevői nézőpont szerepe a stratégiában, a 4 C

               2            Helyzetelemzési módszerek és információforrások         Stratégiai egyensúlyi pont, STEEP- analízis, Porter-erőtér modell, piaci mérőszámok, a kereslet marketing-érzékenysége. SWOT-mátrix, a marketing audit, a marketingfigyelés és a marketingkutatás eltérő szerepe

               3            Hogyan kapcsolódik össze a marketing információmenedzsment gyakorlat és a marketingkoncepció fejlődése?                A tranzakciós marketingtől a hálózati marketing felé.

               4            A fogyasztói magatartás befolyásoló tényezői és döntési mechanizmusa a vevőérték megítélésében és kiválasztásában.   

               5            Az értékteremtés és értékválasztás befolyásoló tényezői és döntései az üzleti piacokon.        Az ajánlat értéke, beszerzési modellek, a beszerzés folyamata és stratégiai döntései.

               6            A kapcsolati érték menedzselése a fogyasztó és a szervezeti piacon.            Vevői elégedettség és jövedelmezőség, a szájreklám menedzselése, a szervezeti vevők kapcsolati kötelékei, funkciói és a kapcsolatmenedzsment feladatai.

               7            Értékvezérelt marketingstratégiai döntések.      STP stratégia, verseny- és növekedési stratégiák, piaci pozíciók és a hadviselés stratégiái.

               8            A termékek, szolgáltatások és márkák értéktervezése.  A termék- szolgáltatás vonal. A termékek minőségének marketingszempontú értelmezése. Vevőérték és újtermék-fejlesztés. Márkastratégiák, márkamodellek. Funkcionális és érzelmi érték. A szolgáltatások minőségének meghatározói.

               9            Az értékvezérelt árképzés lényege és döntései.               Költség- és piacvezérelt árképzés. Referenciaárak. Az árkialakítás tényezői.

               10          Ismertesse a marketinginformációs-rendszer felépítését, a marketingkutatás fogalmát és osztályozását.        

               11          Mutassa be a kutatási terv fogalmát és lépéseit! Mi a különbség a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek között?                

               12          Szekunder adatgyűjtés                A primer és a szekunder adatok összehasonlítása A szekunder adatok csoportosítása.

               13          A kvalitatív kutatás        A kvalitatív kutatás alkalmazási lehetőségei A kvalitatív kutatás módszerei A fókuszcsoport és a mélyinterjú, Projektív technikák

               14          A megfigyelés és a kísérlet         A megfigyelés és a kísérlet módszerei és alkalmazási lehetőségei.

               15          A megkérdezés               A megkérdezés módszerei A módszerek összehasonlításának szempontjai A megkérdezés és a megfigyelés összehasonlítása.

               16          Mérés és skálaképzés, kérdőívszerkesztés          A skálaképzés alapjai A skálaképzés technikái: összehasonlító, nem összehasonlító skálák Kérdőívszerkesztés folyamata.

               17          Mintavétel         A mintavételi eljárás Nem véletlen mintavételi technikák Véletlen mintavételi technikák

               18          Az adatgyűjtés, -előkészítés és -elemzés alapjai             

 

Menedzsment tárgycsoport

 1            Mutassa be a menedzsment fogalmát, funkcióit és a menedzsment szintjeit, szerepeit!          

               2            Ismertesse a klasszikus és emberközpontú menedzsment irányzatok jellemzőit, képviselőinek munkásságát!            

               3            Jellemezze az alapvető szervezeti formákat!        

               4            Mi a motiváció tartalma és jelentősége a szervezeti teljesítmény szempontjából, melyek a motiváció tartalom- és folyamatelméletei?          

               5            Mi a vezetési stílus? Ismertesse a tanult stílus-modelleket!                 

               6            Ismertesse a szervezeti kultúra fogalmát, összetevőit, a tanult kultúratipológiákat!           

               7            Mutassa be a csoportok fogalmát, típusait, valamint a csoportfejlődés fázisait! Ismertesse a a csoportkohézió, a csoportnorma és a státusz tartalmát!         

               8            Melyek a minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai és e szakaszok jellemzői?           

               9            Melyek az ISO 9000 szabványrendszer alapelvei és fontosabb elemei?           

               10          Ismertesse a TQM vezetési filozófia legfontosabb alapelveit!            

               11          Melyek a vevőközpontúság fontosabb jellemzői?             

               12          Ismertesse a folyamatok fejlesztésének fontosabb lépéseit és módszereit !                 

               13          Mi a szerepe a vezetőknek egy hatékony TQM rendszerben?      

               14          A TQM rendszerben mit jelent a dolgozók nagyobb hatáskörrel való felruházása?      

               15          Foglalja össze a minőségdíj (önértékelési) modellek lényegét, és ismertesse az EFQM modell fő kritériumait!               

               16          Előrejelzési módszerek (az előrejelzési módszerek csoportosítása; konstans és trenddel rendelkező igény előrejelzésére szolgáló módszerek; az előrejelzések értékelése)               

               17          Kapacitásszámítási és -elemzési technikák (a kapacitásszámítás alapfogalmai; rövid és hosszú távú kapacitástervezés; tanulási hatás)   

               18          Készletgazdálkodás (készletvizsgálati mechanizmusok; a készletgazdálkodás költségei; determinisztikus és sztochasztikus készletgazdálkodási modellek)   

               19          Aggregált termeléstervezés (termeléstervezés lineáris programozással; a célfüggvény-együtthatók érzékenységvizsgálata; a jobboldali paraméterek érzékenységvizsgálata)

 

Műszaki menedzser alapszak - menedzsment modul 

Marketing - Információmenedzsment tárgycsoport

 1            Információmenedzsment alapjai             IT-korszakok fejlődése és jellemzői (beruházási cél, fő hasznosítás, indokoltság, felhasználók), IT stratégiai rács, általános IR stratégiák.

               2            IT rendszerek tervezése (Plan)  Üzleti igények (követelmények), Megvalósíthatósági elemzés (Erőforrás igény, Architektúra, Pénzügyi terv), Funkcionális spec., stb.

               3            IT rendszerek fejlesztése (Build)              Részletes tervezés és rendszerterv, Implementáció (programozás, testre-szabás), Projekt és Szállítómenedzsment, Tesztelés, minőségmenedzsm., Átadás üzemeltetésre 

               4            Rendszerfejlesztési elvek és folyamatmodellek  Modellszemlélet: iterativitás, architektúra; modularitás. Visszacsatolásos és klasszikus vízesésmodellek. V-modell; Életciklus modellek kritikája. Prototípus modellek. Inkrementális fejlesztés.

               5            Informatikai rendszerek működtetése (Run)       Informatikai szolgáltatások. Üzemeltetés. IT biztonság és üzembiztonság. 

               6            CRM rendszerek             CRM rendszerek fogalma, funkciói, története, ügyfélközpontúság modellje

               7            Elektronikus kereskedelem        Az elektronikus kereskedelem előnyei és hátrányai; A2A; A2B; B2B; B2A üzleti modellek; Elektronikus piacterek. B2C; A2C; C2C; P2P üzleti modellek megoldásai; Hatékony webmarketing eszközök.

               8            Üzleti intelligencia és adattechnológiák               A bizonytalan adatok problémája; Adattárházak szerepe. OLTP és OLAP megoldások; Adatbányászat technikái. Üzleti intelligencia rendszerek; DSS és BI jellemzői.

               9            Informatika-kontrolling               Informatikai rendszerek gazdaságossága. Beruházás kontrolling és Működtetés kontrolling. Beruházási döntések előkészítése: üzleti tervek költség és haszon oldalai. Megtérülésszámítás.

               10          Informatikai szerepek és IT szervezet     CIO, CTO, CxO. Tervezési, fejlesztési és üzemeltetési szerepek. Külsők által biztosított szerepek.

               11          A marketing új koncepciói          Értékvezérelt marketing, holisztikus marketingkoncepció Kkapcsolatmarketing, a marketing eszközök fogyasztóorientált alkalmazása Fogyasztók által vezérelt marketing, szájreklám marketing.

               12          Értékelvű helyzetelemzés           A marketingkörnyezet elemei, a környezetelemezés szerepe. STEEP- analízis. A verseny szűkebb és tágabb értelmezése, piaci mérőszámok, SWOT-mátrix. A vevőismeret szerepe a marketing döntésekben: A tranzakciós marketingtől a hálózati marketing felé

               13          Értékvezérelt piacstratégiai döntések   A vevőérték fogalma, összetevői. Értékvezérelt marketingstratégia. Új megoldások a piaci stratégiai döntésekben: niche marketing, tömeges testreszabás, közös alkotás (co-creation).

               14          Márkák értéktervezése               Márkaismeret és márkaimázs. Funkcionális, aspirációs és tapasztalati márkák. A márkaidentitás (márkapiramis) elemei, márkastruktúra és márkarezonancia modell. A szeretetmárkák jellemzői. A márkaerő összetevői.

               15          Növekedési és márkastratégiák               Termék/piac növekedési stratégiák, alkalmazásuk marketing eszközei és kihatásuk a vevőértékre. Márkastratégiák, alkalmazásuk előnyei és kockázatai. A megkülönböztető márkaelőny pozícionálásának módjai és stratégiái.

               16          Marketingkutatás alapfogalmak              A marketinginformációs-rendszer felépítése, a marketingkutatás fogalma és osztályozása. A marketingkutatás folyamata.

               17          A marketingkutatás szerepe a marketingstratégia alkotásban          A vezetői döntési probléma és a marketingkutatási probléma, a kutatási terv és a kutatási ajánlat, a primer és szekunder adatok összehasonlítása

               18          A kvalitatív kutatás alkalmazási lehetőségeit és módszerei                 A kvalitatív és kvantitatív kutatás összehasonlítása, alkalmazási lehetőségei és módszerei (mélyinterjú, fókuszcsoport, projektív technikák)

               19          A megfigyelés és a kísérlet szerepe a marketingkutatásban                 A megfigyelés módszerei és alkalmazási lehetőségei. A kísérlet módszerei és alkalmazási lehetőségei.

               20          Megkérdezés    A megkérdezés módszerei. A módszerek összehasonlításának szempontjai. A megkérdezés és megfigyelés összehasonlítása. A kérdőív szerkesztés. 

 

Menedzsment tárgycsoport

 1            Mutassa be a menedzsment fogalmát, funkcióit és a menedzsment szintjeit, szerepeit!          

               2            Ismertesse a klasszikus és emberközpontú menedzsment irányzatok jellemzőit, képviselőinek munkásságát!            

               3            Jellemezze az alapvető szervezeti formákat!        

               4            Mi a motiváció tartalma és jelentősége a szervezeti teljesítmény szempontjából, melyek a motiváció tartalom- és folyamatelméletei?          

               5            Mi a vezetési stílus? Ismertesse a tanult stílus-modelleket!                  

               6            Ismertesse a szervezeti kultúra fogalmát, összetevőit, a tanult kultúratipológiákat!           

               7            Mutassa be a csoportok fogalmát, típusait, valamint a csoportfejlődés fázisait! Ismertesse a a csoportkohézió, a csoportnorma és a státusz tartalmát!         

               8            Melyek a minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai és e szakaszok jellemzői?           

               9            Melyek az ISO 9000 szabványrendszer alapelvei és fontosabb elemei?           

               10          Ismertesse a TQM vezetési filozófia legfontosabb alapelveit!            

               11          Melyek a vevőközpontúság fontosabb jellemzői?             

               12          Ismertesse a folyamatok fejlesztésének fontosabb lépéseit és módszereit !                 

               13          Mi a szerepe a vezetőknek egy hatékony TQM rendszerben?      

               14          A TQM rendszerben mit jelent a dolgozók nagyobb hatáskörrel való felruházása?      

               15          Foglalja össze a minőségdíj (önértékelési) modellek lényegét, és ismertesse az EFQM modell fő kritériumait!               

               16          Ismertesse az előrejelzés legfontosabb alapfogalmait, a módszerek csoportosítását és az előrejelzési hibák értékelési lehetőségeit!                Az előrejelzési alapfogalmai, az előrejelzési módszerek osztályozása Konstans jellegű igény előrejelzési modelljei (MA, EXP) Az előrejelzési hiba nagyságának értékelése 

               17          Ismertesse a rendelkezésre álló kapacitások elemzését!                Kapacitásjellemzők és alkalmazásuk Rövid távú kapacitástervezés a tanulási hatás figyelembe vételével Hosszú távú kapacitáselemzés (problémák, bővítési stratégiák, bővítés mértéke) 

               18          Ismertesse a készletgazdálkodási mechanizmusokat, a legfontosabb költségeket és az EOQ modellt!!    Készletezési mechanizmusok Készletezési költségek csoportosítása EOQ formula egy tételben történő szállítás és termelési ráta esetén 

               19          Ismertesse az aggregált termeléstervezés alapfogalmait, a tervezés logikáját és a lineáris programozás alkalmazási lehetőségét!      Az aggregálás alapfogalmai, a kumulált igény és kumulált termelés kapcsolata A lineáris programozási modell termelési alkalmazása Az optimális termékszerkezet/termelési program meghatározása grafikusan 

 

Műszaki menedzser alapszak - pénzügyi menedzsment modul 

Gazdaságtan tárgycsoport

 1            A vállalat értéke             A vállalati pénzügyi döntések alapvető területei és időbeli síkjai. A vállalat célja, vállalatérték-részvényesi érték. A vállalat érdekeltjei, a tulajdonos-menedzsment érdekviszony.

               2            A befektetési döntések alapjai  Jelen- és jövőérték-számítás. Speciális pénzáramlások, járadékszámítás. Alapvető kamat és hozamkategóriák.

               3            Kötvények értékelése    Az értékpapír-értékelés alapkoncepciója. Kötvények jogszerű kellékei, kötvényekhez kapcsolódó fogalmak, alaptípusok és értékelésük. Kötvények árfolyamának alakulása, kötvényhozam-számítás.

               4            Részvények értékelése                Az értékpapír-értékelés alapkoncepciója. Részvények alaptípusai. Részvény-értékekés, a részvények értékeléséhez kapcsolódó alapmodell (Gordon-modell), a részvények (elvárt) hozama.

               5            A FCF levezetésére szolgáló kimutatások             FCF(F) és FCFE tartalma, levezetése. Egymáshoz és a számviteli (szabályozott) cash flow kimutatáshoz való viszonya. Direkt és indirekt levezetés.

               6            Vállalati beruházási döntések    A beruházási döntések folyamata. A beruházások pénzáramának becslése. Beruházás-gazdaságossági számítások statikus és dinamikus módszerei (pl. ARR, IRR, NPV, PI).

               7            Beruházási döntések speciális esetekben            A dinamikus módszerek alkalmazása speciális esetekben, egymást kölcsönösen kizáró projektek értékelése, eltérő élettartamú és méretű beruházások értékelése. Optimális üzemeltetési idő, régi eszközök pótlása. Beruházási döntések tőkekorlát mellet.

               8            Beruházások kockázatának elemzése     Bizonytalanság és kockázat. Beruházási (befektetési) kockázat. Beruházási kockázatelemzés eszközei, érzékenységelemzés (nyereségküszöb-elemzés, fedezeti pont-elemzés), szcenárióelemzés, Monte-Carlo-szimuláció.

               9            Vállalati finanszírozási források               Finanszírozási források - döntési lehetőségek. A források lejárat szerinti szerkezete. Külső és belső források közti választás. Tulajdonosi és hitel típusú források közti választás.

               10          A tőke költsége               A vállalati tőkeköltség és a befektetői hozamelvárás alaptípusai. A CAPM ismertetése, diverzifikáció. Súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC).

               11          A vállalati tőkeszerkezet 1.         Áttétel nélküli és áttételes vállalat. Üzleti és finanszírozási kockázat. Működési, finanszírozási és kombinált áttétel.

               12          A vállalati tőkeszerkezet 2.         Finanszírozás áttétel hatása a tulajdonosi tőke értékére hozamára és kockázatára (MM tételek). Tranzakciós költségek, adó, pénzügyi nehézségek költségének hatása.

               13          A forgótőkegazdálkodás 1.         A forgótőke fogalma. Direkt és indirekt cash flow. A likviditás tervezése.

               14          A forgótőkegazdálkodás 2.         A forgóeszközök és rövidlejáratú források hozam-kockázat-likviditás elemzése. Eszközök és források illesztése.

               15          Gazdaságtani alapok      Érték és hasznosság fogalma. Racionalitás koncepció, homo oeconomicus. Határelemzés-szemlélet, Gossen törvények.

               16          Várható pénzáramlások becslése            Várható pénzáramlások és a kockázat. Reál vs. nominális pénzáramlások. Bevételek és költségek megragadása. Fix, változó és kvázi-fix költségek.

               17          Értékek függetlenségnek elve    Osztalékközömbösség fogalma és fennállásának feltételei. Pénzáramok, tőkeköltségek és értékek függetlenségének elve. "Mini-vállalat" koncepció.

               18          Portfólióelméleti alapok és a Markowitz-féle modell      Portfoliók kialakítása, várható hozama és szórása. Markowitz-féle portfolió-modell. Hatékony portfóliók, befektetői választás a Markowitz-féle modellben.

               19          A tőkepiaci és az értékpapír piaci egyenes          Sharpe-modell, peremfeltételei, piaci portfólió, tőkepiaci egyenes. Teljes kockázat szétbontása, CAPM összefüggés részei, értékpapírpiaci egyenes. A tőkepiaci és értékpapírpiaci egyenes kapcsolata.

               20          A CAPM összefüggés részei a gyakorlatban         A kockázatmentes hozam megragadása, tipikus értéke. Az üzleti projektek bétájának meghatározása, a piaci portfólió megragadása, átlagos kockázati prémium tipikus értéke. Országkockázat figyelembevétele.

 

Menedzsment tárgycsoport

 1            Mutassa be a menedzsment fogalmát, funkcióit és a menedzsment szintjeit, szerepeit!          

               2            Ismertesse a klasszikus és emberközpontú menedzsment irányzatok jellemzőit, képviselőinek munkásságát!            

               3            Jellemezze az alapvető szervezeti formákat!        

               4            Mi a motiváció tartalma és jelentősége a szervezeti teljesítmény szempontjából, melyek a motiváció tartalom- és folyamatelméletei?          

               5            Mi a vezetési stílus? Ismertesse a tanult stílus-modelleket!                 

               6            Ismertesse a szervezeti kultúra fogalmát, összetevőit, a tanult kultúratipológiákat!           

  &nbs